" /> -->

முக்கோணவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. 5x = sec θ மற்றும் \(\frac { 5 }{ x } \) = tan θ எனில் \({ x }^{ 2 }-\frac { 1 }{ { x }^{ 2 } } \) ன் மதிப்பு

  (a)

  25

  (b)

  \(\frac {1}{25}\)

  (c)

  5

  (d)

  1

 2. sin θ = cos θ எனில் 2 tan2 θ + sin2 θ −1 -ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac {-3}{2}\)

  (b)

  \(\frac {3}{2}\)

  (c)

  \(\frac {2}{3}\)

  (d)

  \(\frac {-2}{3}\)

 3. \(1-\frac { { sin }^{ 2 }\theta }{ 1+cos\theta } \)=

  (a)

  cos θ

  (b)

  tan θ

  (c)

  cot θ

  (d)

  cosec θ

 4. \(\frac{1+tan^2θ}{1+cos^2θ}\) = 

  (a)

  cos2θ

  (b)

  tan2θ

  (c)

  sin2θ

  (d)

  cot2θ

 5. 5 x 2 = 10
 6. \(\sqrt { \frac { 1-cos\theta }{ 1+cos\theta } } \) = cosec θ - cot θ

 7. \(\frac { sin\theta -cos\theta +1 }{ sin\theta +cos\theta -1 } =\frac { 1 }{ sec\theta -tan\theta } \)

 8. \(\frac { 1-cos\theta }{ sin\theta } =\frac { sin\theta }{ 1+cos\theta } \)

 9. \(\frac { 1+secA }{ secA } =\frac { { sin }^{ 2 }A }{ 1-cosA } \)

 10. தரையிலிருந்து செங்குத்தாக நிறுவப்பட்ட ஒரு கம்பத்தின் உச்சியின் மீது இணைக்கப்பட்ட 20மீ நீளமுள்ள கயிற்றில் ஒரு சர்க்கஸ் கலைஞர் ஏறுகிறார். அக்கயிறு தரையுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் 300 எனில் கம்பத்தின் உயரம் காண்க 

 11. 4 x 5 = 20
 12. 1.6 மீ உயரமுள்ள சிலை ஒன்று பீடத்தின் மேல் அமைந்துள்ளது. தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து 60° ஏற்றக்கோணத்தில் சிலையின் உச்சி அமைந்துள்ளது. மேலும் அதே புள்ளியிலிருந்து பீடத்தின் உச்சியானது 40° ஏற்றக்கோணத்தில் உள்ளது எனில், பீடத்தின் உயரத்தைக் காண்க. (tan 40° = 0.8391, \(\sqrt 3\) = 1.732)

 13. ‘r’ மீ ஆரம் கொண்ட அரைக் கோளக் குவிமாடத்தின் மீது ‘h’ மீ உயரமுள்ள ஒரு கொடிக்கம்பம் நிற்கிறது. குவிமாடத்தின் அடியிலிருந்து 7 மீ தொலைவில் ஒருவர் நிற்கிறார். அவர் கொடிக்கம்பத்தின் உச்சியை 45° ஏற்றக் கோணத்திலும் நிற்குமிடத்திலிருந்து மேலும் 5 மீ  தொலைவு விலகிச் சென்று கோடிக்கம்பத்தின் அடியை 30° ஏற்றக் கோணத்திலும் பார்க்கிறார் எனில்,
  (i) கொடிக்கம்பத்தின் உயரம்
  (ii) அரைக்கோளக் குவிமாடத்தின் ஆரம் ஆகியவற்றைக் காண்க.
  (\(\sqrt 3\) = 1.732)

 14. ஒரு மலையின் உச்சியிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி அடுத்தடுத்த இரண்டு மைல்கற்களின் மீதான இறக்கக் கோணங்கள் முறையே 300 மற்றும் 450 எனில் மலையின் உயரத்தை கண்டறியவும்.

 15. ஒரு நபர், ஆற்றின் ஒரு கரையில் நின்று கொண்டு எதிர் கரையில் உள்ள மரத்தின் உச்சியை 600 ஏற்ற கோணத்தில் பார்க்கிறார். அவர் அந்த இடத்திலிருந்து 20மீ பின்னோக்கி சென்று மரத்தின் உச்சியை 300 ஏற்ற கோணத்தில் பார்க்கிறார் எனில் மரத்தின் உயரத்தையும் ஆற்றின் அகலத்தையும் காண்க.

 16. 2 x 8 = 16
 17. cot 85o +cos 75o என்பதை 0o முதல் 45o வரையுள்ள கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்களாக காண்.

 18. cot 85o+cos75o என்பதை 0o முதல் 45o வரையுள்ள கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்களாக காண்.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th கணிதம் - முக்கோணவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Maths - Trigonometry Model Question Paper )

Write your Comment