" /> -->

காட்சித் தொடர்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 16
  8 x 2 = 16
 1. ஸ்கிராச்சு (SCRATCH) என்றால் என்ன?

 2. திருத்தி (EDITOR) குறித்தும் அதன் வகைகள் குறித்தும் எழுதுக?

 3. மேடை (STAGE) என்றால் என்ன?

 4. ஸ்பிரைட்டு (SPRITE) என்றால் என்ன?

 5. கோப்பு மற்றும் கோப்புத் தொகுப்பை வேறுபடுத்துக.

 6. நோட்பேடு மற்றும் பெயிண்ட் செயலியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 7. காட்சி தொடர்பு சாதனங்களைப் பற்றி எழுதுக.

 8. ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டரைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - காட்சித் தொடர்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Science - Visual Communication Two Marks Question Paper )

Write your Comment