" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. முதல் உலகப்போருக்கான முக்கியக் காரணங்களை விவாதி?

 2. தென் ஆப்பிரிக்க தேசிய அரசியலின் எழுச்சி, வளர்ச்சி குறித்து விவரிக்கவும்.

 3. இரண்டாம் உலகப்போரின் விளைவுகளை ஆய்வு செய்க.

 4. தீபகற்ப ஆறுகளைப் பற்றி விவரி

 5. இந்திய காடுகள் பற்றி விவரிக்கவும் 

 6. நெல் மற்றும் கோதுமை பயிரிடுவதற்கு ஏற்ற புவியியல் சூழல்கள் பற்றி விவரி

 7. நகரமயமாக்கம் என்றால் என்ன? அதன் தாக்கங்களை விளக்குக

 8. அடிப்படை உரிமைகளைக் குறிப்பிடுக.

 9. உயர் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை விவரி.

 10. 'உலக வர்த்தக அமைப்பு' பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Social Science - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment