" /> -->

உறவுகளும் சார்புகளும் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. f: A ⟶ B ஆனது இருபுறச் சார்பு மற்றும் n(B)=7 எனில் n(A) ஆனது

  (a)

  7

  (b)

  49

  (c)

  1

  (d)

  14

 2. f(x)=\(\sqrt { 1+{ x }^{ 2 } } \) எனில்

  (a)

  f(cy)=f(x).f(y)

  (b)

  f(xy) ≥ f(x).f(y)

  (c)

  f(xy) ≤ f(x).f(y)

  (d)

  இவற்றில் ஒன்றுமில்லை

 3. g={(1,1),(2,3),(3,5),(4,7)} என்ற சார்பானது g(x)=αx+β எனக் கொடுக்கப்பட்டால் α மற்றும் β- வின் மதிப்பானது

  (a)

  (–1,2)

  (b)

  (2,-1)

  (c)

  (-1,-2)

  (d)

  (1,2)

 4. f(x)=(x+1)3-(x-1)3 குறிப்பிடும் சார்பானது

  (a)

  நேரிய சார்பு

  (b)

  ஒரு கனச் சார்பு

  (c)

  தலைகீழ்ச் சார்பு

  (d)

  இருபடிச் சார்பு

 5. 4 x 2 = 8
 6. f(x)=\(\sqrt { 2x^{ 2 }-5x+3 } \) -ஐ இரு சார்புகளின் சேர்ப்பாகக் குறிக்க.

 7. f o f(k)=5, f(k)=2k-1 எனில், k -யின் மதிப்பைக் காண்க.

 8. f(x)=2x+3, g(x)=1-2x மற்றும் h(x)-3x எனில், f o(g o h) = (f o g) oh என நிறுவுக.

 9. f(x)=3x+1, g(x)=x+3 ஆகியவை இரு சார்புகள். மேலும் gff(x)=fgg(x) எனில் x -ஐக் காண்க.

 10. 2 x 5 = 10
 11. கிடைமட்டக்கோடு சோதனையைப் பயன்படுத்தி (படம் 1.35(i), (1.35(ii), 1.35(iii)), கீழ்கண்ட சார்புகளில் எவை ஒன்றுக்கொன்றானவை எனக் காண்க.

 12. A={1,2,3}, B={4,5,6,7} மற்றும் f={(1,4),(2,5)(3,6)} ஆனது A-லிருந்து B -க்கான சார்பு f ஆகும். f ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு ஆனால் மேல்சார்பு மேல்சார்பு இல்லை எனக் காட்டுக.

 13. 1 x 8 = 8
 14. A={1,2,3}, B = {2,3,5}, C = {3,4} மற்றும் D = {1,3,5} எனில் (A ∩ C) x (B ∩ D)=(A x B) ∩ (C x D) என்பது உண்மையா என சோதிக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard கணிதம் Chapter 1 உறவுகளும் சார்புகளும் Book Back Questions ( 10th Standard Maths Chapter 1 Relations And Functions Book Back Questions )

Write your Comment