" /> -->

இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் மாதிரி வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 1 = 5
 1. வம்போவா இராணுவக் கழகத்தின் முதல் இயக்குனர் யார்?

  (a)

  சன் யாட் சென்

  (b)

  ஷியாங் கே-ஷேக்

  (c)

  மைக்கேல் பொரோடின்

  (d)

  சூ-யென்-லாய்

 2. எந்த அமெரிக்கக் குடியரசுத்தலைவர் பொதுவுடைமைக் கொள்கையைக் கட்டுக்குள் அடக்க ஒரு கொள்கை வரைவை முன்வைத்தார்?

  (a)

  உட்ரோ வில்சன்

  (b)

  ட்ரூமென்

  (c)

  தியோடர் ரூஸ்வேல்ட்

  (d)

  பிராங்க்ளின் ரூஸ்வேல்ட்

 3. சீனாவில் மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாடு எப்போது நடைபெற்றது?

  (a)

  செப்டம்பர் 1959

  (b)

  செப்டம்பர் 1948

  (c)

  செப்டம்பர் 1954

  (d)

  செப்டம்பர் 1944

 4. அரேபியக் கூட்டமைப்பு எவ்விடத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது.?

  (a)

  கெய்ரோ

  (b)

  ஜோர்டான்

  (c)

  லெபனான்

  (d)

  சிரியா

 5. எந்த ஆண்டு வார்சா ஒப்பந்தம் கலைக்கப்பட்டது?

  (a)

  1979

  (b)

  1989

  (c)

  1990

  (d)

  1991

 6. 5 x 1 = 5
 7. நவீன சீனாவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் ________ ஆவார்.

  ()

  டாக்டர் சன்யாட்சென்

 8. 1918இல்______  பல்கலைகழகத்தில் மார்க்ஸியக் கோட்பாட்டை அறியும் அமைப்பு நிறுவப்பட்டது.

  ()

  பீகிங்

 9. டாக்டர் சன் யாட் செசென்னின் மறைவுக்குப் பின்னன்னர் கோமிங்டாங் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர்______  ஆவார்.

  ()

  ஷியாங் - கை - ஷேக்

 10. அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் விரும்பிய அரபுநாடுகளுக்கு திறந்தே இருந்த ஒப்பந்தம்________  ஆகும்

  ()

  அமைதி உடன்படிக்கை

 11. துருக்கிய அரபுப்பேரரசை ஏற்படுத்தும் நோக்கைக் கொண்டிருந்த ஒப்பந்தம்______  ஆகும்.

  ()

  வெர்செயில்ஸ்  

 12. 5 x 1 = 5
 13. டாக்டர் சன் யாட் சென்

 14. (1)

  வடக்கு வியட்நாம்

 15. சிங்மென் ரீ

 16. (2)

  தெற்கு வியட்நாம்

 17. அன்வர் சாதத்

 18. (3)

  கொரியா

 19. ஹோ  சி மின்

 20. (4)

  எகிப்து

 21. நிகோ  டின் டியம்

 22. (5)

  கோமிங்டாங்

  3 x 2 = 6
 23. சீனாவில் 1911ஆம் ஆண்டில் நடந்த புரட்சிக்கு ஏதேனும் மூன்றுகாரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

 24. கோமிங்டாங்கும் 1928ஆம் ஆண்டு சீனாவில் எவ்வாறு நடுவண் அரசை ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதை விளக்குக.

 25. மாவோவின் நீண்ட பயணம் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

 26. 3 x 3 = 9
 27. மார்ஷல் திட்டம் என்றால் என்ன?

 28. மேற்கத்திய நாடுகளின் தேவையின் பொருட்டே இஸ்ரேல்
  உருவாக்கப்பட்டதென்பது சூயஸ் கால்வாய் பிரச்சனையில் உறுதியானது – விளக்குக.

 29. மூன்றாம் உலக நாடுகள் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

 30. 2 x 5 = 10
 31. சீனாவை ஒரு பொதுவுடைமை நாடாக்க மா சே துங்கின் பங்களிப்பை அளவிடுக.

 32. ஐரோப்பியக்குழுமம் எவ்வாறு ஐரோப்பிய இணைவானது என்ற வரலாற்றை எடுத்தியம்புக

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 4 இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Standard Social Science Chapter 4 The World After World War II Model Question Paper )

Write your Comment