10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தின் Book back 2 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II

10th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. முழுமையான சுயராஜ்ஜியம் என்றால் என்ன?

 2. சேரன்மாதேவி குருகுலம் குறித்த கருத்துமாறுபாடு என்ன?

 3. பெரியாரை ஒரு பெண்ணியவாதியாக மதிப்பிடுக.

 4. தமிழ்நாட்டின் முக்கிய தீவுகளைக் குறிப்பிடுக

 5. தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பல்நோக்குத் திட்டங்களின் பெயர்களை எழுதுக.

 6. இந்தியாவின் பாதுகாப்புக் குறித்த அக்கறை எந்தெந்த வழிகளிலெல்லாம் பிரதிபலிக்கிறது?

 7. கலடன் பன்முக மாதிரி போக்குவரத்துத் திட்டம் பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன?

 8. பசுமை புரட்சியில் FCIயின் பங்கு என்ன?

 9. வரி ஏய்ப்பு என்றால் என்ன?

 10. நாட்டின் மிகவும் தொழில்மயமான மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு மாற உதவிய கொள்கை வகுப்பின் 3 பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தின் Book back 2 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II (10th Standard Tamil Medium Social Science Subject Book back 2 Mark Questions with Solution Part - II)

Write your Comment