" /> -->

மாதிரி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 56

  பகுதி I

  28 x 2 = 56
 1. மேலாண்மை என்றால் என்ன? 

 2. மேலாண்மையின் துணை செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

 3. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் குறிக்கோள்கள் என்ன?

 4. கடன் சந்தை என்றால் என்ன? 

 5. மூலதனச் சந்தையின் பங்கேற்பாளர்கள் யார்? 

 6. பழமையான இரண்டு பணச்சந்தைகளை விவரி.

 7. பண்டமாற்று பரிவர்த்தனை என்றால் என்ன? 

 8. பல்வேறு அடையாள ஆதாரங்கள் யாவை?

 9. மனித வள மேலாண்மை என்றால் என்ன? 

 10. வளாக ஆட்சேர்ப்பின் அம்சங்களில் ஏதெனும் இரண்டை குறிப்பிடுக.

 11. தேர்ந்தெடுத்தல் என்றால் என்ன? 

 12. மின்னணு கற்றல் முறை பற்றி கூறுக.

 13. பொருட்கள் சந்தை என்பதன் பொருள் யாது?

 14. சந்தையிடுகை கலவையின் வரைவிலக்கணம் தருக.

 15. மின்னணு சில்லறை வியாபாரிகள் என்பவர் யார்?

 16. "விற்பனையாளர் ஜாக்கிரதை" என்றால் என்ன? 

 17. பாதுகாப்பு உரிமை பற்றி நீவீர் புரிந்து கொண்டது என்ன? 

 18. மாவட்ட மன்றம் பற்றி விளக்குக?

 19. உட்புறச் சூழல் என்றால் என்ன? 

 20. பொதுத்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொழில்களுக்கு பெயர்களை குறிப்பிடுக.

 21. சரக்கு விற்பனை ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளைப் பட்டியலிடுக. 

 22. காசோலை என்றால் என்ன? 

 23. தொழில் முனைவோரின் மேலாண்மை பணிகளை பட்டியலிடுக. 

 24. கூட்டு பங்கு தொழில் முனைவோரின் மற்றொரு பெயர் என்ன? 

 25. தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் திட்டங்களில் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக. 

 26. பங்கு என்றால் என்ன? 

 27. இயக்குனர் என்பதை வரையறுக்க. 

 28. "கூட்டங்கள்" வரையறுக்க. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் மாதிரி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Sample 2 Mark Book Back Questions (New Syllabus) 2020 

Write your Comment