" /> -->

பயிற்சி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 28

  பகுதி I

  14 x 2 = 28
 1. ஆங்கிலப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சென்னைவாசிகள் சங்கத்தினர் அளித்த கோரிக்கைகள் என்ன?

 2. தீவிர தேசியவாதம் 1908க்குப் பின்னர் ஏன் குறைந்தது?

 3. தேசியவாதிகளால் ரெளலட் சட்டம் ஏன் எதிர்க்கப்பட்டது?

 4. இரண்டாவது லாகூர் சதி என்றறியப்படும் நிகழ்வு யாது?

 5. ஆகாகான் தலைமையிலான முஸ்லிம் லீக் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் என்ன?

 6. கிரிப்ஸ் முன்மொழிவைக் காங்கிரஸ் ஏன் நிராகரித்தது?

 7. ஹைதராபாத் சமஸ்தானத்தை இந்திய யூனியனுடன் சேர்க்க எடுக்கப்பட்ட காவல் துறை நடவடிக்கையினை எது நியாயப்படுத்தியது?

 8. பூமிதான இயக்கம் பற்றி எழுதுக.

 9. யார்க் மற்றும் லான்காஸ்டிரியன் குடும்பங்களுக்கு இடையேயான மோதல் ஏன் ரோஜாப்பூ போர் என்று அழைக்கப்பட்டது? இந்த போர் எவ்வாறு முடிவுக்கு வந்தது?

 10. இலத்தீன் அமெரிக்க  விடுதலைக்கு  சைமன்  பொலிவரின் பங்களிப்பை  சுருக்கமாய் வரைக. 

 11. கார்பொனாரி  இத்தாலிய  ஐக்கியத்திற்கு  செய்த  தொண்டுகளை  முன்வைத்து  குறிப்பு  வரைக.

 12. ஜெர்மனி பிரான்சை தனிமைப்படுத்த முனைந்தேன்?

 13. பன்னாட்டு  சங்கத்திலிருந்து  1933 ஆம்  ஆண்டில்  ஜெர்மனி  ஏன்  வெளியேறியது?

 14. பிரெஸ்த்ட்ரோகியா கோட்பாட்டின் பொருட் சுருக்கதைக் கூறுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பயிற்சி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Practise 2 Mark Book back Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment