" /> -->

பயிற்சி 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 87

  பகுதி I

  29 x 3 = 87
 1. மேலாண்மை கலையா? அறிவியலா? 

 2. முடிவெடுத்தல் முக்கியமென்று நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீர்கள்?

 3. விதிவிலக்கு மேலாண்மையில் உள்ள செயல்முறைகள் என்ன?

 4. உடனடி சந்தை மற்றும் எதிர் நோக்கிய சந்தைகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குக. 

 5. இந்திய மூலதனச் சந்தையின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியை விவரி. 

 6. கருவூல இரசீதின் வகைகளை விவரி. 

 7. தேசிய பங்குச் சந்தை முறை (NSMS) பற்றி விளக்குக. 

 8. புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்கள் என்றால் என்ன?

 9. மனித வளத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

 10. விளம்பரத்திற்கும் கோரப்படாத விண்ணப்பங்களுக்கும் இடையே உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகள் தருக. 

 11. அடைவுச் சோதனை குறித்து நீவீர் அறிவது யாது? 

 12. தொழிற்சாலைக்குள் பயிற்சி என்றால் என்ன?

 13. காலத்தின் அடிப்படையில் சந்தையினை எப்படி வகைப்படுத்துவாய்? 

 14. சந்தையின் தேவை என்றால் என்ன? மற்றும் சந்தையிடுகையின் கருத்துக்களை விவரிக்கவும்.

 15. மின் வணிகத்திற்கும் மின் வியாபாரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை? 

 16. நுகர்வோரியல் குறித்து இயற்றப்பட்ட முக்கியச்சட்டங்கள் யாவை? 

 17. நுகர்வோர் உரிமைகள் - வரையறு.

 18. தேசிய ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் பற்றி விவரி. 

 19. இந்தியாவில் பெருநிறுவன நிர்வாகத்தின் கட்டமைப்பு பற்றி எடுத்துரைக்க. 

 20. முதலீடுகளை திரும்பப்பொருதலின் நன்மைகள் யாவை?

 21. விற்பனை உடன்பாடு என்றால் என்ன? 

 22. மாற்றுமுறை மற்றும் உரிமைமாற்றம் இவைகளை வேறுபடுத்துக.  

 23. தொழில் முனைவோர் மற்றும் அகதொழில் முனைவோர் இவர்களை வேறுபடுத்துக. 

 24. தொழில் முனைவையே தொழிலாகக் கொண்ட முனைவோர் எப்படி செயல்படுகிறார்? 

 25. பின் வருவனவற்றிக்கு சிறுகுறிப்பு வரைக. 
  1) பால்பொருள் உற்பத்தி தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் 
  2) திட்ட அறிக்கை 

 26. பங்குகளை வட்டத்தில் வெளியிடுவது என்றால் என்ன? அப்படி வெளியிட நிறைவேற்ற வேண்டிய நிபந்தனைகள் யாவை? 

 27. எப்பொழுது மாற்று இயக்குனர்களை நியமிக்கலாம்?

 28. எப்பொழுது இயக்குனர் தனது அலுவலகத்திலிருந்து நீக்கப்படுகிறார்/

 29. வாக்கெடுப்பு குறித்து நீங்கள் அறிந்துகொண்டது என்ன? 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் பயிற்சி 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Model 3 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment