" /> -->

மாதிரி 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 87

  பகுதி I

  29 x 3 = 87
 1. மேலாண்மை வரைவிலக்கணம் தருக. 

 2. முடிவெடுத்தல் முக்கியமென்று நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீர்கள்?

 3. விதிவிலக்கு மேலாண்மையில் உள்ள செயல்முறைகள் என்ன?

 4. நிதிச் சந்தையின் பொருள் வரைவிலக்கணத்தை தருக. 

 5. மூலதனச் சந்தையின் ஏதேனும் இரண்டு பணிகளை விளக்குக. 

 6. வைப்புச் சான்றிதழின் இயல்புகளை விவரி.

 7. மான் மற்றும் முடவாத்து - விளக்குக.

 8. உள்வழி வர்த்தகம் என்றால் என்ன?

 9. மனித வளங்களின் இயல்புகள் யாவை? 

 10. விளம்பரத்திற்கும் கோரப்படாத விண்ணப்பங்களுக்கும் இடையே உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகள் தருக. 

 11. தேர்வுச் சோதனையின் வகைகள் யாவை?

 12. பயிற்சி திட்டத்தில் பல்வேறு படிகளை எழுதுக.

 13. சந்தையிடுகையாளர் ஓர் புதுமை கண்டுபிடிப்பாளரா? நீர் அதை ஏற்றுக்கொள்வீரா?

 14. பொருளின் விலையை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 15. மின் வணிகத்திற்கும் மின் வியாபாரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை? 

 16. வணிகத்தின் மூன்று முக்கிய கூறுகள் யாவை? 

 17. நுகர்வோரியலின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக. 

 18. நுகர்வோர் உரிமைகள் - வரையறு.

 19. தேசிய ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் பற்றி விவரி. 

 20. அரசியல் சூழ்நிலை காரணிகள் யாவை?

 21. முதலீடுகளை திரும்பப்பொருதலின் நன்மைகள் யாவை?

 22. பொருள் விற்பனை ஒப்பந்தம் உட்கிடை நிபந்தனைகள்  மற்றும் நம்புறுதிகளை விவாதிக்க. 

 23. மாற்றுச் சீட்டு மற்றும் கடனுறுதிச்சீட்டு வேறுபடுத்துக. 

 24. தொழில்முனைவோரின் தோற்றுவிக்கும் பணிகளைக் கூறுக. 

 25. அரசியல் சூழல் என்றால் என்ன? 

 26. பின் வருவனவற்றிக்கு சிறுகுறிப்பு வரைக. 
  1) பால்பொருள் உற்பத்தி தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் 
  2) திட்ட அறிக்கை 

 27. நிறுமத்தை தோற்றுவிக்கும் போது பங்கு முதலை திரட்டும் போது விதிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள் குறிப்பிடுக. 

 28. சாதாரணமான காலிப்பணியிடங்கள் என்றால் என்ன? 

 29. சாதாரண தீர்மானம் தேவைப்படும் ஏதேனும் மூன்று செயல்பாடுகளை தருக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் மாதிரி 3 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Sample 3 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment