" /> -->

மாதிரி 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 100

  பகுதி I

  20 x 5 = 100
 1. எலிங்கம் வரைபடத்தின் வரம்புகள் யாவை? 

 2. போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடு ஆக மாற்றுவாய்? 

 3. HF ஆனது ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் ஆனால் பிற ஹாலஜன்களின் இருமை அமிலங்கள் வலிமை மிக்கதாக உள்ளன ஏன் என்பதற்கான காரணம் தருக.

 4. Ti2+, V3+, Sc4+, Cu+, Sc3+, Fe3+, Ni2+ மற்றும் Co3+ ஆகியனவற்றின் நீர்க்கரைசல்களில் , நிறமுடையவை எவை?

 5. படிகப்புல பிளப்பு ஆற்றல் என்றால் என்ன? விளக்குக.

 6. VB கொள்கையின் வரம்புகள் யாவை?

 7. ஒரு அணு fcc அமைப்பில் படிகமாகிறது. மேலும் அதன் அடர்த்தி 10 gcm-3 மற்றும் அதன் அலகுக்கூட்டின் விளிம்பு நீளம் 100pm. 1g படிகத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையினைக் கண்டறிக.

 8. SO2Cl2 → SO2 + Cl2 என்ற வாயு நிலை ஒருபடித்தான வினையாது முதல் வகை வினைவேகவியலுக்கு உட்படுகிறது. அதன் அரை வாழ் காலம் 8.0 நிமிடங்கள் SOCl2 ன் செறிவானது அதன் ஆரம்ப அளவில் 1% ஆக குறைய ஆகும் காலத்தினை கணக்கிடுக.

 9. ஒரு முதல் வகை வினை 50 நிமிடங்களில் 40% நிறைவடைகிறது. வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பினைக் கண்டறிக அவ்வினை 80% நிறைவடைய தேவையான காலம் எவ்வளவு?

 10. Ag2CrO4 ன் கரை திறன் பெருக்க மதிப்பு  \(1.1\times10^{-12}\) ஆகும். 0.1M K2CrO4 கரைசலில் Ag2CrO4 ன் கரை திறன் என்ன ?

 11. பின்வருவனவற்றிற்கு, கரைதிறன் பெருக்கம் மற்றும் மோலார் கரைதிறன் ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பை நிறுவுக.
  a) BaSO4 b) Ag2(CrO4)

 12. தன்னிழப்பு பாதுகாப்பு பற்றி குறிப்பு வரைக .

 13. வினைவேகமாற்ற நச்சுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 14. பின்வரும்வினையில் Cl- ஐ CN கொண்டு  பதிலீடு செய்தல்.

 15. 0.44 கிராம் மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலை, ஈதரில் உள்ள மெத்தில் மெக்னீசியம் அயோடைடுன் சேர்க்கும் போது STP ல் 112 cm3 மீத்தேனை வெளியேற்றுகிறது. அதே ஆல்கஹாலானது PCC யுடன் வினைபடுத்தும் போது கார்பனைல் சேர்மத்தைத் தருகிறது. அந்த கார்பனைல் சேர்மம் வெள்ளி ஆடி சோதனைக்கு உட்படுகிறது. சேர்மத்தினைக் கண்ட றிக.

 16. பின்வரும் வினை வரிசையில் A,B, X மற்றும் Y ஆகிய விளைபொருட்களைக்  கண்ட றிக. 

 17. கீட்டோன்களை ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும்போது கார்பன் – கார்பன் பிணைப்பு பிளக்க ப்படுகிறது. வலிமையான ஆக்ஸிஜனேற்றியைக் கொண்டு  2,5 – டைமெத்தில்ஹெக்சன் – 2– ஓன் எனும் சேர்மத்தை ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும்போது கிடைக்கப்பெறும் விளைப்பொருட்களின் பெயர் (களை ) எழுதுக

 18. பின்வரும் வினையின் A,B,C மற்றும் D ஐக் கண்டறிக.

 19. α-D (+) குளுக்கோபைரனோஸின் அமைப்பை வரைக

 20. இரப்பரின் வல்கையாக்கல் பற்றி குறிப்பு வரைக .

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் மாதிரி 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Chemistry Tamil Medium Sample 5 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment