" /> -->

பயிற்சி 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 135

  பகுதி I

  27 x 5 = 135
 1. அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மையின் கோட்பாடுகள் யாவை?

 2. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக.

 3. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் பல்வேறு குறைபாடுகளை விளக்குக.

 4. நிதிச் சந்தையின் பணிகள் யாவை? 

 5. நிதிச் சந்தையின் பல்வேறு வகைகளை விவரிக்க. 

 6. பணச்சந்தையின் சிறப்பியல்புகளை விவரி. 

 7. பங்குச் சந்தையின் பயன்களை விவரி. 

 8. செபியின் அதிகாரங்களை விவரி.

 9. மனித வள மேலாண்மையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக. 

 10. ஆட்சேர்ப்பினை பாதிக்கும் காரணிகளை பற்றி விரிவாக விளக்குக. 

 11. பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முக்கியமான நேர்காணலின் வகைகளை விளக்குக. 

 12. பயிற்சியின் நன்மைகளை விளக்குக.

 13. சந்தைகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது? விவரி.

 14. சந்தையிடுகை கலவையின் கூறுகளை குறிப்பிடுக.

 15. சமூக சந்தையிடலை சேவைசார்ந்த இடலுடன் ஒப்புநோக்குக.

 16. நுகர்வோர் பாதுகாப்பின் தேவைகள் யாவை?

 17. நுகர்வோரின் கடமைகளை விளக்குக.

 18. மாநில ஆணையத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை விளக்குக. 

 19. வியாபாரத்தின் நுண்ணிய சூழல் காரணிகளை விளக்கு. 

 20. எல்பிஜி(LPG)யின் தாக்கத்தை விளக்குக. 

 21. விற்பனை ஒப்பந்தத்தை வேறுபடுத்துக. 

 22. காசோலை மற்றும் மாற்றுச்சீட்டினை வேறுபடுத்துக. 

 23. தொழில் முனைவோர் மற்றும் அகத்தொழில் முனைவோர் இவர்களை வேறுபடுத்துக.

 24. ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற தொழில்முனைவோரை வேறுபடுத்திக் காட்டுக. 

 25. நிறுமம் உருவாக்கத்தின் பல்வேறு படிநிலைகளை விவரி? 

 26. ஒரு நிறுமத்தின் இயக்குனரை அவரது அலுவலகத்தில் இருந்து எவ்வாறு நீக்கலாம் என்பது பற்றி விளக்குக. 

 27. தீர்மானத்தின் வகைகளை விளக்கி தேவைப்படும் செயல்பாடுகளை தருக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் பயிற்சி 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Model 5 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment