மூலதனச் சந்தை மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 39
  8 x 3 = 24
 1. மூலதனச் சந்தையின் பல்வேறு வகைகள் என்ன? விளக்குக. 

 2. மூலதனச் சந்தையின் ஏதேனும் இரண்டு பணிகளை விளக்குக. 

 3. தேசிய தீர்வக மற்றும் களஆசிய அமைப்பு - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 4. இந்திய மூலதனச் சந்தையின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியை விவரி. 

 5. ஏட்டுக்கடன் மற்றும் துணிகர முதல் வழங்கு நிறுமங்களை பற்றி விளக்குக. 

 6. பண்டக சந்தை என்றால் என்ன? அதன் பிரிவுகளை வகைப்படுத்துக

 7. அந்நிய செலவாணி சந்தை - குறிப்பு வரைக

 8. முதல் நிலைச் சந்தையில் மூலதனத்தை திரட்ட பயன்படுத்தும் மூன்று வழிகளை விளக்கு

 9. 3 x 5 = 15
 10. மூலதனச் சந்தையின் சிறப்பியல்புகளை விவாதிக்க. 

 11. நிதிச் சந்தையின் பல்வேறு வகைகளை விவரிக்க. 

 12. மூலதனச் சந்தையின் பல்வேறு பணிகளை விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - மூலதனச் சந்தை மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce Capital Market Three and Five Marks Questions )

Write your Comment