" /> -->

மேலாண்மை செயல்பாடுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. திட்டமிடுதல் என்றால் என்ன?

 2. செயலூக்கமளித்தல் என்பதன் பொருள் தருக.

 3. பணியாளர்களை யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும்?

 4. ஒருங்கிணைத்தலின் பொருள் பற்றி நீங்கள் அறிவது என்ன?

 5. மேலாண்மையின் துணை செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

 6. பணியாளர்களை இயக்க பயன்படுத்துவது எது?

 7. புதுமைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?

 8. நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாக செயல்படுபவர் யார்?

 9. "செயல்படுவதற்கு முன் சிந்தியுங்கள்" - இந்த கூற்று எந்த மேலாண்மை செயல்பாடுடன் தொடர்புடையது?

 10. புதுமைப்படுத்துதல் உள்ளடக்கியது எது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - மேலாண்மை செயல்பாடுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Functions Of Management Two Marks Questions )

Write your Comment