" /> -->

நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. நிதிச் சந்தையின் பொருள் வரைவிலக்கணத்தை தருக. 

 2. உடனடி சந்தை மற்றும் எதிர் நோக்கிய சந்தைகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குக. 

 3. இரண்டாம் நிலைச்சந்தை - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 4. இந்தியாவில் நிதிச் சந்தையின் வரை எல்லையை விளக்குக. 

 5. நிதிச் சந்தையில் நிதிசார் பணிகளைக் கூறுக

 6. 5 x 5 = 25
 7. முதல் நிலைச் சந்தை மற்றும் இரண்டாம் நிலைச் சந்தைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குக. 

 8. பல்வேறு வகையான நிதிச் சந்தைகளை விவரிக்க. 

 9. நிதிச் சந்தையின் பங்கினை விவாதிக்கவும். 

 10. நிதிச் சந்தையின் பணிகள் யாவை? 

 11. பல்வேறுபட்ட நிதிச்சார் சந்தையின் வகைகளை கூறி விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Introduction Financial Markets Three and Five Marks Questions )

Write your Comment