" /> -->

பணச் சந்தை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. பணச்சந்தை வரைவிலக்கணம் தருக. 

 2. வணிக இரசீது சந்தை என்றால் என்ன? 

 3. அரசுப் பத்திரங்கள் சந்தை என்றால் என்ன? 

 4. பழமையான இரண்டு பணச்சந்தைகளை விவரி.

 5. மாறுதல் என்பதன் பொருள் யாது? 

 6. கருவூல இரசீது சந்தை என்றால் என்ன?

 7. வணிக இரசீது என்றால் என்ன?

 8. சீர்மைப்படுத்துதல் என்பதன் பொருள் யாது?

 9. கருவூல இரசீது என்றால் என்ன?

 10. துணைச் சந்தைக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - பணச் சந்தை இரண்டு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Commerce - Money Market Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment