" /> -->

மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. மேலாண்மை என்றால் என்ன? 

 2. மேலாண்மைக் கருவிகளைப் பட்டியலிடுக. 

 3. மேலாளர் என்பவர் யார்? 

 4. அதிகாரம் என்பதன் பொருள் தருக. 

 5. மேற்பார்வை வீச்செல்லை என்பதன் பொருள் யாது?

 6. வணிக மேலாண்மையில் சந்தை நடைமுறையை தீர்மானிக்கும் காரணி எது?

 7. வேலை வாய்ப்பு உலகில் நுழைவதற்கு "சிறந்த கடவுச்சீட்டு" எது?

 8. பீட்டர் F. டிரக்கரின் மேலாண்மை வரைவிலக்கணம் தருக.

 9. நிர்வாகம் என்றால் என்ன?

 10. மேலாண்மையில் உள்ள பிரிவுகளைக் கூறுக.

 11. மேலாண்மைச் செயல்முறையின் இரட்டை நோக்கங்கள் யாவை?

 12. மேலாளர் என்பவர் எதை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்? (அல்லது) மேலாளர் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய வளங்கள் யாது?

 13. திரு. டேலரின் அறிவியல்பூர்வ மேலாண்மைத் தத்துவம் யாது?

 14. மேற்பார்வை வீச்செல்லையின் இரண்டு அமைப்பினைக் கூறுக.

 15. முறைமை எப்படி இருக்க வேண்டும்?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Principles Of Management Two Marks Questions )

Write your Comment