" /> -->

பங்கு மாற்றகம் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. ____ இதுவே உலகின் பழமையான பங்குச் சந்தையாகும். 

  (a)

  இலண்டன் பங்குச் சந்தை 

  (b)

  பம்பாய் பங்குச் சந்தை 

  (c)

  தேசிய பங்குச் சந்தை 

  (d)

  ஆம்ஸ்டர்டான் பங்குச் சந்தை 

 2. நம்பிக்கையுள்ள வணிகர் என்பவர் 

  (a)

  காளை 

  (b)

  கரடி 

  (c)

  மான் 

  (d)

  வாத்து 

 3. காளை வணிகர் நம்பிக்கையூட்டுவது ______ 

  (a)

  விலை ஏற்றம் 

  (b)

  விலை குறைப்பு 

  (c)

  விலை நிலைத்தன்மை 

  (d)

  விலையில் மாற்றமில்லை 

 4. பத்திரங்கள் வாங்கப்பட்ட மற்றும் விற்பனை செய்யப்படும் விலை பதிவு செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு வழங்கப்படுவது _____ ஆகும். 

  (a)

  சந்தை மேற்கோள்கள் 

  (b)

  வணிக மேற்கோள்கள் 

  (c)

  வியாபார மேற்கோள்கள் 

  (d)

  வாங்குவோர் மேற்கோள்கள் 

 5. விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை பங்குச் சந்தைக்காக ஏற்படுத்தித் தரும் அமைப்பு _____ ஆகும். 

  (a)

  ரிசர்வ் வங்கி 

  (b)

  மத்திய அரசு 

  (c)

  செபி 

  (d)

  மும்பை பங்குச் சந்தை 

 6. 3 x 2 = 6
 7. பண்டமாற்று பரிவர்த்தனை என்றால் என்ன? 

 8. பங்குச் சந்தையின் சமீபத்திய வளர்ச்சி குறித்து குறிப்பிடுக. 

 9. தலால் தெரு - விளக்குக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. மான் மற்றும் முடவாத்து - விளக்குக.

 12. தேசிய பங்குச் சந்தை முறை (NSMS) பற்றி விளக்குக. 

 13. தேசிய பங்குச் சந்தை விளக்குக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. இந்தியாவில் காணப்படும் தேசிய பங்குச்சந்தைகளை விளக்குக. (அல்லது)
  இந்தியாவில் காணப்படும் தேசிய பங்குச் சந்தைகள் பற்றி குறிப்பு தருக.

 16. நிப்டி (NIFTY 50) - விளக்குக

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - பங்கு மாற்றகம் Book Back Questions ( 12th Commerce - Stock Exchange Book Back Questions )

Write your Comment