" /> -->

தரவு அருவமாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தரவு அருவமாக்கம் வகை என்றால் என்ன?

 2. Pair என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 3. Tuple என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 4. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது ஆக்கி மற்றும் செலக்டார் என்று கண்டறியவும்.
  (i) தகவல்களை தரவு வகையிலிருந்து பெறுவதற்கு பயன்படும் செயற்கூறு
  (ii) அருவமாக்கம் தரவு வகையை கட்டமைக்க பயன்படும் செயற்கூறு 

 5. தரவு அருவமாக்கினை ஸ்திரமுடன் எவற்றை கொண்டு உருவாக்கப்படும்?

 6. Pairs தரவு வகை உருவமைப்பை எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம்?

 7. இனக்குழு தொடர்புடைய தரவுகளைக் கொண்டு தரவு அருவமாக்கத்தை எவ்வாறு வரையறுக்கிறது என்பதை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 8. List -ல் உள்ள உறுப்புகளை எவ்வாறு அணுகலாம்?

 9. கான்கீரிட் தரவு வகை மற்றும் அருவமாக்கம் தரவு - வேறுபாட்டை எழுது.

 10. ஒரு பொருளின் இயக்கம் எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகிறது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - தரவு அருவமாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Data Abstraction Two Marks Questions )

Write your Comment