" /> -->

பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 18
  9 x 2 = 18
 1. Scripting மொழிக்கும் மற்ற நிரலாக்க மொழிக்கும் உள்ள தத்துவார்த்தா வேறுபாடு யாது?

 2. தொகுப்பான் மற்றும் வருமொழி மாற்றியை வேறுபடுத்துக.

 3. விரிவாக்கம் தருக
  (i) SWIG
  (ii) MinGW

 4. கூறுநிலைகளின் பயன் யாது?

 5. cd கட்டளையின் பயன் யாது? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 6. Scripting மொழி என்றால் என்ன? அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மொழிகள் யாவை?

 7. உரைஇடுதல் என்றால் என்ன?

 8. தேவையற்ற மதிப்புகளை சேகரித்தல் என்றால் என்ன?

 9. கூறுநிலை என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Importing C++ Programs In Python Two Marks Questions Paper )

Write your Comment