" /> -->

பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 24
  12 x 2 = 24
 1. இனக்குழு என்றால் என்ன?

 2. சான்றுருவாக்கல் என்றால் என்ன?

 3. பின்வரும் நிரலின் வெளியீடு என்ன?
  class Sample:
  __num =1 0
  def disp(self):
  print(self.__num)
  S = Sample()
  S.disp()
  print(S.__num)

 4. பைத்தானில் ஆக்கியாய் எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

 5. அழிப்பியின் நோக்கம் என்ன?

 6. பைத்தானில் இனக்குழுவை எவ்வாறு வரையறுப்பாய்.

 7. பின்வருவனவற்றிற்கான தொடரியலை எழுதுக.
  (i) பொருள்களை உருவாக்குதல் 
  (ii) இனக்குழு உறுப்புகளை அணுகுதல் 

 8. பைத்தானில் இனக்குழு செயற்கூறுக்கும் சாதாரண செயற்கூறுக்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

 9. பைத்தானில் ஆக்கி மற்றும் அழிப்பியை வரையறுக்க.

 10. ஆக்கியை விளக்கும் நிரலை எழுதுக.

 11. - - del - - ( ) வழிமுறையை விளக்கும் நிரலை எழுதுக.

 12. Public மற்றும் Private தரவு உறுப்புகள் பற்றி எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python Classes And Objects Two Marks Questions )

Write your Comment