" /> -->

பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. பைத்தான் நிரலினை சோதிக்க எத்தனை வகை முறைமைகள் உள்ளன?

 2. பைத்தானில் உள்ள பல்வேறு செயற்குறிகள் யாவை?

 3. எக்ஸ்போனைட் தரவு பற்றி குறிப்பு வரைக.

 4. பைத்தான் பதிப்பில் IDLEன் பயன் யாது?

 5. பைத்தான் ஷெலின் ஊடாடும் முறைமை ஒரு எளிய முறை கால்குலேட்டரை போல் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்? 

 6. கீழ்க்காணும் வெளியீட்டை பெற நிரலில் உள்ள கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.
  வெளியீடு:
   Enter Number 1 : 34
   Enter Number 2 : 70
   The sum = 104
  நிரல்
   x = __(1)___ (input ("Enter Number 1: "))
   y = ___(2)___ __(3)____ ("Enter Number 2 : "))
   ___(4)___ ("The sum = ", ___(5)____) 
   

 7. கீழ்க்காணும் வெளியீட்டை பெற பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 8. கீழ்காணும் குறிப்பெயர்கள் ஏன் தவறானது?விளக்கவும்.(i) (12) Name (ii) name $ (iii) Physics-mark (iv) break

 9. தருக்க செயற்குறிகளின் பயன் யாது?

 10. a = 50, b = 50 என்றால் கீழேகாணும் கூற்றுகளின் வெளியீடு என்ன?
  print ("A = ",a," and b =",b)
  print ("The a>b or a==b = ",a>b or a==b)
  print ("The a>b and a==b =",a>b and a==b)
  print ("The not a a>b = ",not a>b)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python - Variables And Operators Two Mark Questions )

Write your Comment