பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. "வளர்ச்சியுடன் கூடிய மறுபகிர்வு" கீழ்கண்ட எந்த அணுகுமுறையின் புகழ்பெற்ற முழக்கம் இது.

  (a)

  பழமையான அணுகுமுறை

  (b)

  புதிய பொதுநல அணுகுமுறை

  (c)

  தொழில் அணுகுமுறை

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 2. அளிப்பு பக்கத்திலிருந்து இயங்கும் வறுமையின் நச்சு சுழற்சியின்படி ஏழைநாடுகள் ஏழையாகவே இருக்கின்றன.

  (a)

  சேமிப்பு குறைவாகவோ உள்ளது 

  (b)

  முதலீடு குறைவாகவோ உள்ளது 

  (c)

  திறன் மிக்க அரசு இல்லை 

  (d)

  அ மற்றும் ஆ 

 3. குறுகிய கால திட்டத்தின் இன்னொரு  பெயர் 

  (a)

  கட்டுப்படுத்தும்  திட்டம் 

  (b)

  கட்டுப்பாட்டை நீக்கும் திட்டம் 

  (c)

  சுழல் திட்டம் 

  (d)

  சுழற்சியற்ற திட்டம் 

 4. சர்வோதாயத் திட்டத்தை முன்மொழிந்தவர் யார்?

  (a)

  மஹாத்மா காந்தி 

  (b)

  ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் 

  (c)

  எஸ்.என்.அகர்வால் 

  (d)

  எம்.என்.அகர்வால் 

 5. நிதி ஆயோக் கீழ்கண்ட எதன் மூலமாக அமைக்கப்பட்டது?

  (a)

  குடியரசு தலைவரின் அவசர ஆணை 

  (b)

  குடியரசு தலைவரின் சுற்றறிக்கை 

  (c)

  அமைச்சரவைத் தீர்மானம் 

  (d)

  இவை எதுவுமில்லை 

 6. 3 x 2 = 6
 7. பொருளாதார திட்டமிடலின் வரைவிலக்கணம் எழுதுக.

 8. பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் சமூக குறியீடுகளை பட்டியிலிடுக.

 9. நிதி ஆயோக் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. திட்டமிடலுக்கு ஆதரவான கருத்துகளை விவரி. 

 12. செயல்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்கும் அமைப்புமுறைத் திட்டமிடலுக்குமிடையேயான வேறுபாடுகள் எழுதுக.

 13. நிதி ஆயோக்கின் பணிகள் யாவை?

 14. 2 x 5 = 10
 15. பொருளாதார முன்னேற்றத்தை தீர்மானிக்கும் பொருளாதாரம் சார்ந்த காரணிகளை விவாதிக்கவும்.

 16. திட்டமிடலுக்கு எதிரான வாதங்களை எடுத்துரைக்கவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல் Book Back Questions ( 12th Economics - Economics Of Development And Planning Book Back Questions )

Write your Comment