" /> -->

பணவியல் பொருளியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பண்டமாற்று முறையின் வரலாறு _______ BC யில் துவங்கியது.

  (a)

  6000

  (b)

  5000

  (c)

  7000

  (d)

  2500

 2. பரிவர்த்தனைக்காக ரொக்கப்பணம் கையால் கொண்டு வருவதை தவிர்ப்பது _________ பணத்தின் நோக்கமாகும்.

  (a)

  மெய்நிகர் பணம் 

  (b)

  நெகிழிப்பணம் 

  (c)

  பொன் திட்டம் 

  (d)

  வெள்ளித்திட்டம் 

 3. இந்திய பணக்குறியீடு Rs. _______ ஆல் வடிவமைக்கப்பட்டது.

  (a)

  கீன்ஸ் 

  (b)

  பிஷர் 

  (c)

  மார்ஷல் 

  (d)

  உதயகுமார்

 4. 'கோல்பர்ன்' "குறைந்த அளவு பண்டங்களை அதிக அளவு பணம் துரத்தும் நிலை" என்பது ________ இலக்கணமாகும்.

  (a)

  பணவாட்டம் 

  (b)

  பணவீக்கம் 

  (c)

  வாணிக சுழற்சி 

  (d)

  தேக்க வீக்கம் 

 5. 21ம் நூற்றாண்டின் முதல் உயர் பணவீக்கம் ஜிம்பாப்வே நாட்டில் _______ ன் இறுதியில் உயர்ந்தது.

  (a)

  ஏப்ரல் 2007

  (b)

  ஏப்ரல் 2006

  (c)

  மார்ச் 2007

  (d)

  மார்ச் 2006

 6. 5 x 2 = 10
 7. பண்டப்பணம் என்றால் என்ன?

 8. பொன் திட்டம் என்றால் என்ன?

 9. நெகிழ்வுப் பணம் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

 10. பணவீக்கம் என்பதன் இலக்கணம் தருக.

 11. தேக்கவீக்கம் என்றால் என்ன?

 12. 5 x 3 = 15
 13. பண அளிப்பு பற்றி விளக்கம் தருக?

 14. பண அளிப்பேன் 4 வகைகளை விவரி?

 15. பணக் குறியீடு பற்றி எழுது?

 16. பண அளவு கோட்பாட்டை வரைந்த இர்விங் ஃபிஷரை குறிப்பு எழுதுக?

 17. பணவீக்கத்தில் கூலி விலை சூழல் பற்றி எழுது?

 18. 4 x 5 = 20
 19. இர்விங் ஃபிஷரின் பண அளவுக் கோட்பாட்டினை விளக்குக.

 20. ஒரு பொருளாதாரத்தில் பணவீக்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைகள் யாவை?

 21. வணிகச் சுழற்சியின் பல்வேறு கட்டடங்களை விவரிக்க.

 22. பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - பணவியல் பொருளியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - Monetary Economics Model Question Paper )

Write your Comment