" /> -->

தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. வங்க பிரிவினை நடைபெற்ற ஆண்டு எழுதுக?

  (a)

  1906

  (b)

  1907

  (c)

  1905

  (d)

  1910

 2. கேசரி என்ற பத்திரிக்கையை எழுதிய தலைவரின் பெயரைக் எழுதுக.

  (a)

  காந்தி

  (b)

  திலகர்

  (c)

  சுபாஷ்

  (d)

  அம்பேத்கர் 

 3. வங்காளத்தை இரண்டாகப் பிரித்த ஆங்கிலேயே கவர்னர் ஜெனராலின் பெயரை எழுதுக?

  (a)

  கர்சன் பிரபு

  (b)

  கானிங் பிரபு

  (c)

  ரிப்பன் பிரபு

  (d)

  பெண்டிங் பிரபு

 4. "சுயராஜ்ஜியம் எனது பிறப்பு உரிமை அதை அடைந்தே தீருவேன்" என்று கூறிய தலைவர் யார்?

  (a)

  காந்தி

  (b)

  நேரு

  (c)

  சுபாஷ்

  (d)

  திலகர்

 5. புலின் பிகாரி தாஸ் என்பவரின் முயற்சியினால் டாக்கா அனுசீலன் சமிதி உருவான ஆண்டு?

  (a)

  1905

  (b)

  1908

  (c)

  1906

  (d)

  1915

 6. 5 x 2 = 10
 7. சுதேசி இயக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துக?

 8. இந்தியர்களுக்கு எதிராக ஆங்கிலேயரின் இரண்டு அடக்கு முறை சட்டங்கள் யாவை?

 9. சுதேசி இயக்கத்தினால் வளர்ச்சி பெற்ற பிரதேச மொழிப் பத்திரிக்கைகள் யாவை?

 10. வங்கப் பிரிவினையில் கர்சனுடைய நோக்கம் யாது?

 11. வட்டார மொழியில் கல்வி எனும் கருத்து முதன்முதலில் யாரால் வெளியிடப்பட்டது?

 12. 5 x 3 = 15
 13. புறக்கணித்தலும், வங்காளத்தில் சுதேசி இயக்கமும் பற்றி குறிப்பு வரைக?

 14. ரிஸ்லி அறிக்கை (Risely Papers) என்றால் என்ன? அதன் நோக்கம் யாது?

 15. சுதேசி இயக்கத்தின் குறிக்கோள்கள் குறித்து G. சுப்பிரமணியம் மற்றும் கோபால கிருஷ்ண கோகலேயின் கருத்துகள் யாவை?

 16. சமிதிகள் என்றால் என்ன? அவர்களின் பணிகள் யாவை?

 17. சுயராஜ்ஜியம் அல்லது அரசியல் சுதந்திரம் என்றால் என்ன?

 18. 4 x 5 = 20
 19. சுப்பிரமணிய பாரதி, கவிஞர் மற்றும் தேசியவாதி விவாதி?

 20. ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறை பற்றி எழுதுக.

 21. வங்கப்பிரிவின் விளைவுகளைப் பற்றி விவரி?

 22. சூரத் பிளவுப் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Rise Of Extremism And Swadeshi Movement Model Question Paper )

Write your Comment