" /> -->

வகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  20 x 1 = 20
 1. ஒரு கோளத்தின் கன அளவு வினாடிக்கு 3\(\pi\)செமீ3 வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது. ஆரம் \(\frac { 1 }{ 2 } \) செ.மீ ஆக இருக்கும்போது ஆரத்தின் மாறுபாட்டு வீதம்

  (a)

  3 செ.மீ/வி

  (b)

  2 செ.மீ/வி

  (c)

  1 செ.மீ/வி

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)செ.மீ/வி

 2. ஒரு பலூனானது செங்குத்தாக மேல்நோக்கி 10 மீ/வி வீதத்தில் செல்கிறது. பலூன் செலுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து 40 மீ தொலைவில் இடருந்து ஒருவர் இதனைப் பார்க்கிறார். பலூனின் ஏற்றக் கோணத்தில் ஏற்படும் மாறுபாட்டு வீதத்தை பலூன் தரையிலிருந்து 30 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும்போது காண்க.

  (a)

  \(\frac { 3 }{ 25 } \)ரேடியன்கள்/வினாடி

  (b)

  \(\frac { 4 }{ 25 } \)ரேடியன்கள்/வினாடி

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 5 } \)ரேடியன்கள்/வினாடி

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)ரேடியன்கள்/வினாடி

 3. t என்ற காலத்தில் கிடைமட்டமாக நகரும் துகளின் நிலை s(t) = 3t2 -2t -8 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. துகள் ஓய்வு நிலைக்கு வரும் நேரம்

  (a)

  t = 0

  (b)

  t = \(\frac { 1 }{ 3 } \)

  (c)

  t =1

  (d)

  t =3

 4. ஒரு கல்லானது செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எறியப்படுகின்றது. t நேரத்தில் அது அடைந்த உயரம் x = 80t -16t2 . கல் அதிகபட்ச உயரத்தை t வினாடி நேரத்தில் அடைந்தால் t ஆனது

  (a)

  2

  (b)

  2.5

  (c)

  3

  (d)

  3.5

 5. 6y = x3 +2 என்ற வளைவரை யின் எப்புள்ளியில் y-ஆயத்தொலைவின் மாறுபாட்டு வீதம் x-ஆயத்தொலைவின் மாறுபாட்டு வீதத்தைப் போல் 8 மடங்கு இருக்கும்.

  (a)

  (4,11)

  (b)

  (4,−11)

  (c)

  (−4,11)

  (d)

  (−4,−11)

 6. f(x) = \(\sqrt { 8-2x } \) என்ற வளைவரையின் எந்த x-ஆயத்தொலைவில் வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் சாய்வு −0.25 இருக்கும்?

  (a)

  −8

  (b)

  −4

  (c)

  −2

  (d)

  0

 7. f (x) = 2cos 4x என்ற வளைவரைக்கு x =\(\frac { \pi }{ 12 } \)-ல் செங்கோட்டின் சாய்வு

  (a)

  -4\(\sqrt { 3 } \)

  (b)

  −4

  (c)

  \(\frac { \sqrt { 3 } }{ 12 } \)

  (d)

  4\(\sqrt { 3 } \)

 8. y2 -xy + 9 = 0 என்ற வளைவரையின் தொடுகோடு எப்போது நிலைகுத்தாக இருக்கும்?

  (a)

  y = 0

  (b)

  y =\(\pm \sqrt { 3 } \)

  (c)

  y = \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (d)

  y =士3

 9. ஆதியில் y2 = x மற்றும் x2 = y என்ற வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

  (a)

  \({ tan }^{ -1 }\frac { 3 }{ 4 } \)

  (b)

  \({ tan }^{ -1 }\left( \frac { 4 }{ 3 } \right) \)

  (c)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (d)

  \(\frac { \pi }{ 4 } \)

 10. \(\underset { x\longrightarrow 0 }{ lim } \left( cotx-\frac { 1 }{ x } \right) \) -ன் மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  1

  (c)

  2

  (d)

 11. sin4 x + cos4 x என்ற சார்பு இறங்கும் இடைவெளி

  (a)

  \(\left[ \frac { 5\pi }{ 8 } ,\frac { 3\pi }{ 4 } \right] \)

  (b)

  \(\left[ \frac { \pi }{ 2 } ,\frac { 5\pi }{ 8 } \right] \)

  (c)

  \(\left[ \frac { \pi }{ 4 } ,\frac { \pi }{ 2 } \right] \)

  (d)

  \(\left[ 0,\frac { \pi }{ 4 } \right] \)

 12. x3 - 3x2 ,x ∊[0,3] என்ற சார்பிற்கு ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் எண்

  (a)

  1

  (b)

  \(\sqrt { 2 } \)

  (c)

  \(\frac { 3 }{ 2 } \)

  (d)

  2

 13. x∈[ 1, 9] என்ற சார்பிற்கு சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் எண்

  (a)

  2

  (b)

  2.5

  (c)

  3

  (d)

  3.5

 14. | 3- x | + 9 என்ற சார்பின் குறைந்த மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  3

  (c)

  6

  (d)

  9

 15. y = ex sin x, x∊ [0,2\(\pi \) ] என்ற வளைவரையின் மீப்பெருசாய்வு எங்கு அமையும்?

  (a)

  x=\(\frac { \pi }{ 4 } \)

  (b)

  x=\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (c)

  x =\(\pi \)

  (d)

  x=\(\frac { 3\pi }{ 2 } \)

 16. x2 e-2x, x>0 ,என்ற சார்பின் பெரும மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { 1 }{ { e } } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ { 2e } } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ { { e }^{ 2 } } } \)

  (d)

  \(\frac { 4 }{ { { e }^{ 4 } } } \)

 17. (6,0) என்ற புள்ளிக்கும் x2 - y2 = 4 என்ற வளைவரை மீதுள்ள புள்ளிக்கும் உள்ள தொலைவு குறைந்தபட்சம் எனில் அப்புள்ளி

  (a)

  (2,0)

  (b)

  (\(\sqrt { 5 } \),1)

  (c)

  (3,\(\sqrt { 5 } \) )

  (d)

  (\(\sqrt { 13 } \), -\(\sqrt { 13 } \) )

 18. இரண்டு மிகை எண்களின் கூடுதல் 200 மேலும் அவற்றின் பெருக்கல் பலனின் பெரும மதிப்பு

  (a)

  100

  (b)

  25\(\sqrt { 7 } \)

  (c)

  28

  (d)

  24\(\sqrt { 14 } \)

 19. y = ax4 + bx2 , ab > 0 என்ற வளைவரை

  (a)

  கிடைமட்டத் தொடுகோடு பெறவில்லை

  (b)

  மே ற்புறமாக குழிவு

  (c)

  கீழ்புறமாக குழிவு

  (d)

  வளைவு மாற்றப் புள்ளியை பெறவில்லை

 20. y = (x -1)3 என்ற வலைவரையின் வளைவு மாற்றப் புள்ளி

  (a)

  (0,0)

  (b)

  (0,1)

  (c)

  (1,0)

  (d)

  (1,1)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம்  வகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th Maths - Application of Differential Calculus One Mark Question with Answer )

Write your Comment