" /> -->

நிலைமின்னியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. நிலைமின் தடுப்புறை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக

 2. மின்முனைவாக்கம் என்றால் என்ன?

 3. மின்காப்பு வலிமை என்றால் என்ன?

 4. மின்தேக்குத்திறன் – வரையறு. அதன் அலகைத் தருக.

 5. ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?

 6. நிலை மின்னியல் கூலும் விதியைக் கூறு (J.07, M.10)

 7. கூலும் விதியின் அடிப்படையில் கூலும் என்பதை வரையறு. (M.05)

 8. முன்னூட்டங்களின் மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் யாது?

 9. நிலை மின்தூண்டல் என்றால் என்ன? அதன் பயன் யாது?

 10. மின்தேக்குத் திறனின் அலகினை வரையறு (அ) பாரட் வரையறு. 

 11. மின்காப்பு என்றால் என்ன?

 12. இருபுள்ளி மின்னூட்டங்களில் மின்னழுத்த ஆற்றலை வரையறு

 13. இடி, மின்னலின் போது ஒரு மரத்தினடியில் நிற்பதை விட ஒரு காரின் உள்ளே இருப்பது பாதுகாப்பானது ஏன்?

 14. மின் இருமுனையின் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் வரையறு?

 15. புள்ளி மின்னூட்டம் வரையறு

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th இயற்பியல் Chapter 1 நிலைமின்னியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Physics Chapter 1 Electrostatics Two Marks Questions )

Write your Comment