" /> -->

மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. சுழல் மின்னோட்டம் எவ்வாறு உருவாகிறது? அவை எவ்வாறு ஒரு கடத்தியில் பாய்கிறது?

 2. பரிமாற்று மின்தூண்டல் என்றால் என்ன?

 3. மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றியின் தத்துவத்தைக் கூறு

 4. ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் RMS மதிப்பை வரையறு

 5. கட்ட வெக்டர்கள் என்றால் என்ன?

 6. Q – காரணி – வரையறு

 7. சுழித்திறன் மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

 8. LC அலைவுகள் என்றால் என்ன?

 9. பரிமாற்று மின்தூண்டல் என்றால் என்ன?

 10. பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணின் அலகை வரையறு? 

 11. மின்மாற்றியின் பயனுறு திறன் - வரையறு.

 12. மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு என்றால் என்ன?

 13. ஒரு மின்தேக்கி எப்போது முடிவிலா மின்மறுப்பு பெரும்?

 14. AC சுற்றின் திறன் வரையறு.

 15. ஒரு அமைப்பின் மின்காந்த அலைகள் தடையுறு அலைவுகளை கொடுக்கக் காரணம் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th இயற்பியல் - மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Physics - Electromagnetic Induction And Alternating Current Two Marks Questions )

Write your Comment