" /> -->

குறைகடத்தி எலக்ட்ரானியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 28
  14 x 2 = 28
 1. ஒரு குறைகடத்தியில் எலக்ட்ரான் இயக்கத்தைப் பற்றி எழுதுக.

 2. உள்ளார்ந்த மற்றும் புறவியலான குறைகடத்திகளை வேறுபடுத்துக.

 3. மாசூட்டல் என்பதன் பொருள் என்ன?

 4. ஒரு குறைகடத்தி பொருளில் எலக்ட்ரான்துளை இணை எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிறது?

 5. ஒரு டையோடு “ஒருதிசைக்கருவி என அழைக்கப்படுகிறது” விளக்குக

 6. ஒரு டையோடில் கசிவு மின்னோட்டம் என்பதன் பொருள் என்ன?

 7. ஒரு முழு அலைதிருத்தியின் வெளியீட்டு அலைவடிவத்தை வரைக.

 8. சரிவு முறிவு மற்றும் செனார் முறிவு ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக?

 9. NPN மற்றும் PNP டிரான்சிஸ்டர்களில் சார்புபடுத்தும் முறைகளைப்பற்றி விவாதி.

 10. NPN டிரான்சிஸ்டரில் மின்னோட்ட பாய்வு பற்றி விளக்குக.

 11. ஒரு பொது உமிழ்ப்பான் பெருக்கியில் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு AC மின்னழுத்தங்களுக்கு இடைப்பட்ட கட்டத்தொடர்பு என்ன? கட்ட புரட்டுகளுக்கான காரணம் என்ன?

 12. ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியில் மின்னூட்டச் சுற்றுக்கான தேவையை விளக்குக.

 13. AND, OR, NOT, NAND, NOR மற்றும் ExOR ஆகிய லாஜிக் கேட்டுகளின் மின்சுற்றுக் குறியீடு, லாஜிக் செயல்பாடு, உண்மை அட்டவணை மற்றும் பூலியன் சமன்பாடுகளை தருக.

 14. டீ மார்கனின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தேற்றங்களைக் கூறுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th இயற்பியல் - குறைகடத்தி எலக்ட்ரானியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Physics - Semiconductor Electronics Two Marks Question Paper )

Write your Comment