" /> -->

நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. நிதிச் சந்தை வணிக நிறுவனங்களுக்கு _____ உதவுகிறது. 

  (a)

  நிதிகளை திரட்டுவதற்கு 

  (b)

  பணியாட்களை தேர்வு செய்வதற்கு 

  (c)

  விற்பனையை அதிகரிப்பதற்கு 

  (d)

  நிதித் தேவையை குறைப்பதற்கு 

 2. மூலதனச் சந்தை என்பது ________ க்கான ஒரு சந்தை ஆகும். 

  (a)

  குறுகிய கால நிதி 

  (b)

  நடுத்தர கால நிதி 

  (c)

  நீண்ட கால நிதி 

  (d)

  குறுகிய கால நிதி 

 3. ஒரு இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் ஒரு பத்திரம் எத்தனை முறை விற்கப்படலாம்? 

  (a)

  ஒரே ஒரு முறை 

  (b)

  இரண்டு முறை 

  (c)

  மூன்று முறை 

  (d)

  பல முறை 

 4. 4 x 3 = 12
 5. நிதிச் சந்தையின் பொருள் வரைவிலக்கணத்தை தருக. 

 6. உடனடி சந்தை மற்றும் எதிர் நோக்கிய சந்தைகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குக. 

 7. இந்தியாவில் நிதிச் சந்தையின் வரை எல்லையை விளக்குக. 

 8. நிதிச் சந்தையில் நிதிசார் பணிகளைக் கூறுக

 9. 3 x 5 = 15
 10. முதல் நிலைச் சந்தை மற்றும் இரண்டாம் நிலைச் சந்தைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குக. 

 11. நிதிச் சந்தையின் பங்கினை விவாதிக்கவும். 

 12. பல்வேறுபட்ட நிதிச்சார் சந்தையின் வகைகளை கூறி விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் - நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions ( 12th Standard Commerce - Introduction Financial Markets Book Back Questions )

Write your Comment