" /> -->

திட நிலைமை Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. கிராபைட் மற்றும் வைரம் ஆகியன முறையே 

  (a)

  சகப்பிணைப்பு மற்றும் மூலக்கூறு படிகங்கள்

  (b)

  அயனி மற்றும் சகப்பிணைப்பு படிகங்கள்

  (c)

  இரண்டும் சகப்பிணைப்பு படிகங்கள்

  (d)

  இரண்டும் மூலக்கூறு படிகங்கள்

 2. வைரத்தின் ஒரு அலகு கூட்டில் உள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை.

  (a)

  8

  (b)

  6

  (c)

  1

  (d)

  4

 3. bcc அலகு கூட்டில் காணப்படும் வெற்றிடத்தின் சதவீதம்

  (a)

  48%

  (b)

  23%

  (c)

  32%

  (d)

  26%

 4. பொட்டாசியம் (அணு எடை 39 g mol–1) bcc வடிவமைப்பை பெற்றுள்ளது . இதில் நெருங்கி அமைந்துள்ள இரு அடுத்தடுத்த அணுக்களுக்கிடையேயானத் தொலைவு  4.52A0 ஆக உள்ளது. அதன் அடர்த்தி

  (a)

  915 kg m-3

  (b)

  2142 kg m-3

  (c)

  452 kg m-3

  (d)

  390 kg m-3

 5. உலோகக் குறையுள்ள குறைபாடு காணப்படும் படிகம்

  (a)

  NaCl

  (b)

  FeO

  (c)

  ZnO

  (d)

  KCl

 6. 3 x 2 = 6
 7. அலகு கூட்டினை வரையறு. 

 8. பின்வரும் திண்மங்களை வகைப்படுத்துக.
  அ) P4 ஆ) பித்தளை
  இ) வைரம் ஈ) NaCl உ) அயோடின்

 9. புள்ளி குறைபாடுகள் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. ஷாட்கி குறைபாட்டினை விளக்குக.

 12. Fcc அலகுகூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக.

 13. பொருள் மைய கனச்சதுர அமைப்பில் பொதிவுத்திறன் சதவீதத்தினைக் கணக்கிடுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. அணைவு எண் என்றால் என்ன? bcc அமைப்பில் உள்ள ஒரு அணுவின் அணைவு எண் யாது?

 16. பிராங்கல் குறைபாடு பற்றி குறிப்பு வரைக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வேதியியல் - திட நிலைமை Book Back Questions ( 12th Standard Chemistry - Solid State Book Back Questions )

Write your Comment