இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. Mn2+ அயனியின் காந்த திருப்புத்திறன் மதிப்பு

  (a)

  5.92BM

  (b)

  2.80BM

  (c)

  8.95BM

  (d)

  3.90BM

 2. துத்தநாகத்தைக் (Zinc) கொண்டுள்ள தாமிரத்தின் (Copper) உலலோகக்கலவை

  (a)

  மோனல் உலோகம் 

  (b)

  வெண்கலம் 

  (c)

  மணி உலோகம் 

  (d)

  பித்தளை 

 3. லாந்தனான்களைப் பொருத்து பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியல்லாத கூற்று எது?

  (a)

  யுரோப்பியம் +2 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையைப் பெற்றுள்ளது.

  (b)

  Pr லிருந்து Lu நோக்கிச் செல்லும் போது அயனி ஆரம் குறைவதால், காரத்தன்மையும் குறைகிறது

  (c)

  அலுமினியத்தைவிட, அனைத்து லாந்தனான்களும் அதிக வினைத்திறன் மிக்கவை

  (d)

  பருமனறி பகுப்பாய்வில் Ce4+ ன் கரைசல் ஆக்சிஜனேற்றியாக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 4. பின்வரும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளுள், லாந்தனாய்டுகளின் பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற நிலை யாது?

  (a)

  4

  (b)

  2

  (c)

  5

  (d)

  3

 5. 5 x 2 = 10
 6. இடைநிலைத் தனிமங்கள் என்பன எவை? உதாரணம் தருக

 7. லாந்தனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்டினாய்டுகள் தனிம வரிசை அட்டவணையில் பெற்றுள்ள இடத்தினை நிறுவுக.

 8. Gd3+ அயனியானது நிறமற்றது. ஏன்?

 9. பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் தயாரித்தலை விளக்குக.

 10. பின்வரும் வினைகளைப் பூர்த்தி செய்க.
  அ) MnO42-+H+\(\rightarrow\)?
  ஆ) C6H5CH3 \(\overset { actdified }{ \underset { KMn{ O }_{ 4 } }{ \longrightarrow } } \)?
  இ) MnO4-+Fe2+\(\rightarrow\)?
  ஈ) KMnO4 \(\overset { \Delta }{ \underset { Red\quad hot }{ \longrightarrow } } \)?
  உ) Cr2O72-+I-+H+\(\rightarrow\)?
  ஊ) Na2Cr2O7+KCl \(\rightarrow\)?

 11. 2 x 3 = 6
 12. லாந்தனாய்டுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக.

 13. லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தைவிட, ஆக்டினாய்டு வரிசையில், ஆக்டினாய்டு குறுக்கம் அதிகமாக உள்ளது. ஏன்?

 14. 2 x 5 = 10
 15. Cr2+ அல்லது Fe2+ இவற்றுள் எது வலிமையான ஆக்சிஜனொடுக்கி?

 16. இடைநிலை தனிமங்கள் அதிக உருகு நிலையைக் கொண்டுள்ளன. ஏன்?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வேதியியல் - இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் Book Back Questions ( 12th Standard Chemistry - Transition and Inner Transition Elements Book Back Questions )

Write your Comment