" /> -->

மேலாண்மை செயல்பாடுகள் முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 25
  4 x 1 = 4
 1. மேலாண்மையின் செயல்பாடுகளில் முதன்மையானது எது? 

  (a)

  புதுமைப்படுத்துதல் 

  (b)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

  (c)

  திட்டமிடுதல் 

  (d)

  முடிவெடுத்தல் 

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது முக்கிய செயல்பாடு அல்ல? 

  (a)

  முடிவெடுத்தல் 

  (b)

  திட்டமிடுதல் 

  (c)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

  (d)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

 3. வேலைப்பகிர்வு குழு வாரியாக அல்லது பிரிவு வாரியாக உள்ளது ________ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  ஒருங்கிணைத்தல் 

  (b)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

  (c)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

  (d)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

 4. பின்வருவனவற்றுள் சரிபார்ப்பு செயல்பாடு எது? 

  (a)

  திட்டமிடுதல் 

  (b)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

  (c)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

  (d)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

 5. 5 x 2 = 10
 6. திட்டமிடுதல் என்றால் என்ன?

 7. செயலூக்கமளித்தல் என்பதன் பொருள் தருக.

 8. பணியாளர்களை யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும்?

 9. ஒருங்கிணைத்தலின் பொருள் பற்றி நீங்கள் அறிவது என்ன?

 10. மேலாண்மையின் துணை செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

 11. 2 x 3 = 6
 12. குறிப்பு வரைக:
  i) ஒழுங்கமைத்தல்
  ii) பணிக்கமர்த்துதல்

 13. செயலூக்கமளித்தலின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

 14. 1 x 5 = 5
 15. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் Chapter 2 மேலாண்மை செயல்பாடுகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Commerce Chapter 2 Functions of Management Important Question Paper )

Write your Comment