" /> -->

நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. நிதிச் சந்தை வணிக நிறுவனங்களுக்கு _____ உதவுகிறது. 

  (a)

  நிதிகளை திரட்டுவதற்கு 

  (b)

  பணியாட்களை தேர்வு செய்வதற்கு 

  (c)

  விற்பனையை அதிகரிப்பதற்கு 

  (d)

  நிதித் தேவையை குறைப்பதற்கு 

 2. மூலதனச் சந்தை என்பது ________ க்கான ஒரு சந்தை ஆகும். 

  (a)

  குறுகிய கால நிதி 

  (b)

  நடுத்தர கால நிதி 

  (c)

  நீண்ட கால நிதி 

  (d)

  குறுகிய கால நிதி 

 3. முதல் நிலைச் சந்தை ________ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  இரண்டாம் நிலைச் சந்தை 

  (b)

  பணச் சந்தை 

  (c)

  புதிய வெளியீடுகளுக்கான சந்தை 

  (d)

  மறைமுக சந்தை 

 4. உடனடிச் சந்தை என்பது நிதிக் கருவிகளை விநியோகம் செய்வதும் மற்றும் ரொக்கம் செலுத்துவதும் ______ நடைபெறும் ஒரு சந்தை ஆகும். 

  (a)

  உடனடியாக 

  (b)

  எதிர்காலத்தில் 

  (c)

  நிலையானது 

  (d)

  ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னர் 

 5. ஒரு இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் ஒரு பத்திரம் எத்தனை முறை விற்கப்படலாம்? 

  (a)

  ஒரே ஒரு முறை 

  (b)

  இரண்டு முறை 

  (c)

  மூன்று முறை 

  (d)

  பல முறை 

 6. 3 x 2 = 6
 7. நன்கு அமைக்கப்பட்ட துறைகளின் கூறுகள் யாவை? 

 8. நிதிச்சந்தை - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 9. உடனடிச் சந்தை என்றால் என்ன? 

 10. 3 x 3 = 9
 11. உடனடி சந்தை மற்றும் எதிர் நோக்கிய சந்தைகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குக. 

 12. இரண்டாம் நிலைச்சந்தை - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 13. இந்தியாவில் நிதிச் சந்தையின் வரை எல்லையை விளக்குக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. முதல் நிலைச் சந்தை மற்றும் இரண்டாம் நிலைச் சந்தைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குக. 

 16. பல்வேறுபட்ட நிதிச்சார் சந்தையின் வகைகளை கூறி விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் Chapter 4 நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Commerce Chapter 4 Introduction Financial Markets Model Question Paper )

Write your Comment