" /> -->

அறிமுகம் – மீஉரை முன்செயலி (PHP) Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. PHP – ன் விரிவாக்கம் என்ன?

  (a)

  தனிப்பட்ட முகப்பு பக்கம் (Personal Home Page)

  (b)

  மீஉரை முன்செயலி நெறியுருத்தம் (Hyper text Preprocessor)

  (c)

  முன் உரை மீஉரை முன்செயலி நெறியுருத்தம் (Pretext Hyper text preprocessor)

  (d)

  முன் உரை முகப்பு பக்கம் (Pre – Processor Home Page)

 2. பின்வரும் PHP கூற்றின் வெளியீடு என்னவாக இருக்கும்Pgm

  (a)

  3

  (b)

  1+2

  (c)

  1. + .2

  (d)

  Error

 3. பின்வரும் எந்த கூற்று Hello World என்னும் வெளியீட்டை திரையில் காண்பிக்கும்

  (a)

  echo (“Hello world”)

  (b)

  print (“Hello world”)

  (c)

  Printf (“Hello world”)

  (d)

  sprint (“Hello world”)

 4. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் எது புதிய வரியை உருவாக்க பயன்படுவது எது?

  (a)

  \r;

  (b)

  \n;

  (c)

  /n;

  (d)

  /r;

 5. 5 x 2 = 10
 6. PHP ன் பொதுவான பயன்பாடு என்ன?

 7. ஸ்ர்ப்டிங் மொழிகளின் வகைகள் யாவை?

 8. URL என்றால் என்ன?

 9. PHP – ல் மாறிகளை எவ்வா று அறிவிக்க வேண்டும்?

 10. வலை சேவையகம் வரையறு.

 11. 2 x 3 = 6
 12. வலை சேவையக பக்கம் மற்றும் கிளைன்ட் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் மொழிகளை வேறுபடுத்துக

 13. PHP இயக்கிகளை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக

 14. 2 x 5 = 10
 15. வலை சேவையக பக்கம் மற்றும் கிளைன்ட் பக்கம் ஸ்கிரிப்டிங் மொழிகளை விவரிக்கவும்

 16. PHP ன் இயக்கிகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - அறிமுகம் – மீஉரை முன்செயலி (PHP) Book Back Questions ( 12th Standard Computer Applications - Introduction to Hypertext Pre-Processor Book Back Questions )

Write your Comment