செயற்கூறு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  கோப்புகள்

  (c)

  Pseudo குறிமுறை

  (d)

  தொகுதிகள்

 2. பின்வரும் எந்த அலகு ஒரு பெரிய குறிமுறை கட்டமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது?

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  செயற்கூறு

  (c)

  கோப்புகள்

  (d)

  தொகுதிகள்

 3. பின்வரும் எது தனித்தன்மையான தொடரியல் தொகுதிகளைக் கொண்டதாகும்?

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  செயற்கூறு

  (c)

  வரையறை

  (d)

  தொகுதிகள்

 4. செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  துணை நிரல்கள்

  (b)

  செயற்கூறு

  (c)

  செயற்கூறு

  (d)

  செயலுறுப்பு

 5. செயற்கூறு வரையறைக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  செயலுப்புகள்

  (b)

  துணை நிரல்கள்

  (c)

  செயற்கூறு

  (d)

  செயற்கூறு

 6. தரவு வகை குறிப்பு எழுதும்போது, எது கட்டாயமாகிறது?

  (a)

  { }

  (b)

  ( )

  (c)

  [ ]

  (d)

  < >

 7. பின்வரும் எது ஒரு பொருள் செய்ய வேண்டியதை தீர்மானிக்கிறது?

  (a)

  இயக்க அமைப்பு

  (b)

  நிரல் பெயர்ப்பி

  (c)

  இடைமுகம்

  (d)

  தொகுப்பான்

 8. பின்வரும் எது இடைமுகத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறது?

  (a)

  இயக்க அமைப்பு

  (b)

  நிரல் பெயர்ப்பு

  (c)

  செயல்படுத்துதல்

  (d)

  தொகுப்பான்

 9. ஒரே மாதிரியான அதே அளபுருக்களை செயற்கூறுவிக்கு அனுப்பினால் சரியான விடையைத் தரும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

  (a)

  Impure செயற்கூறு

  (b)

  Partial செயற்கூறு

  (c)

  Dynamic செயற்கூறு

  (d)

  செயற்கூறு

 10. அளப்புருக்களை அனுப்பும் போது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

  (a)

  impure செயற்கூறு

  (b)

  Partial செயற்கூறு

  (c)

  Dynamic செயற்கூறு

  (d)

  Pure செயற்கூறு

*****************************************

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 1 செயற்கூறு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 1 Function One Marks Model Question Paper )

Write your Comment