" /> -->

பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பைத்தானை உருவாக்கியவர் யார்

  (a)

  ரிட்ஸி

  (b)

  கைடோ வான் ரோஷம்

  (c)

  பில் கேட்ஸ்

  (d)

  சுந்தர் பிச்சை

 2. பின்வரும் எது வில்லைகள் கிடையாது?

  (a)

  நிரல்பெயர்ப்பி

  (b)

  குறிப்பெயர்கள்

  (c)

  சிறப்புச் சொற்கள்

  (d)

  செயற்குறிகள்

 3. எந்த செயற்குறியை ஒப்பிட்டு செயற்குறி என்று அழைக்கப்படடுகிறது?

  (a)

  கணக்கீடு

  (b)

  தொடர்புடைய

  (c)

  தருக்க

  (d)

  மதிப்பிருத்தல்

 4. பின்வருவனவற்றில் எது தருக்க செயற்குறி கிடையாது?

  (a)

  and

  (b)

  or

  (c)

  not

  (d)

  like

 5. எந்த செயற்குறி நிபந்தனை செயற்குறி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  மும்ம செயற்குறி

  (b)

  தொடர்புடைய

  (c)

  தருக்க

  (d)

  மதிப்பிடுத்தல்

 6. 5 x 2 = 10
 7. பைத்தான் நிரலினை சோதிக்க எத்தனை வகை முறைமைகள் உள்ளன?

 8. வில்லைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 9. பைத்தானில் உள்ள பல்வேறு செயற்குறிகள் யாவை?

 10. குறிப்பெயர்கள் என்றால் என்ன? குறிப்பெயர்கள் வகைகள் யாவை?

 11. எக்ஸ்போனைட் தரவு பற்றி குறிப்பு வரைக.

 12. 3 x 5 = 15
 13. செயல்முறை ஸ்கிரிப்ட் முறைமை நிரலாக்கம் பற்றி எழுதுக

 14. input ( ) மற்றும் output( ) செயற்கூறுகள் பற்றி விளக்கு

 15. பைத்தானில் உள்ள வில்லைகள் பற்றி எழுதுக

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Python - Variables and Operators Model Question Paper )

Write your Comment