" /> -->

காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவனவற்றைப் பொருத்திச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  (அ ) சீன மக்கள் குடியரசு - 1. பெல்கிரேடு 
  (ஆ) பாண்டுங் மாநாடு - 2. மார்ச் 1947
  (இ) ஆசிய உறவுகள் மாநாடு - 3. ஏப்ரல் 1955
  (ஈ) அணிசேரா இயக்கத்தின் தோற்றம் - 4. ஜனவரி 1, 1950
  (a)
  அ  ஆ  இ  ஈ 
  3 4 2 1
  (b)
  அ  ஆ  இ  ஈ 
  4 2 3 1
  (c)
  அ  ஆ  இ  ஈ 
  4 3 2 1
  (d)
  அ  ஆ  இ  ஈ 
  3 2 4 1
 2. மகாத்மா காந்தியடிகள் படுகொலை செய்யப்பட்ட நாள் __________

  (a)

  ஜனவரி 30,1948

  (b)

  ஆகஸ்ட் 15, 1947

  (c)

  ஜனவரி 30, 1949

  (d)

  அக்டோபர் 2, 1948

 3. பி.ஆர். அம்பேத்காரை எந்த தொகுதியிலிருந்துதேர்ந்தெடுப்பதைக் காங்கிரஸ் உறுதி செய்தது?

  (a)

  அமேதி

  (b)

  பம்பாய்

  (c)

  நாக்பூர் 

  (d)

  மகவ் 

 4. அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது?

  (a)

  மார்ச் 22, 1949

  (b)

  ஜனவரி 26, 1946

  (c)

  டிசம்பர் 9, 1946

  (d)

  டிசம்பர்13, 1946

 5. மொழிவாரி அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் ________ 

  (a)

  காஷ்மீர் 

  (b)

  அஸ்ஸாம்

  (c)

  ஆந்திரா

  (d)

  ஒரிஸா 
   

 6. 3 x 2 = 6
 7. காஷ்மீர் அரசர் எவ்வாறு இணைப்புறுதிஆவணத்தில் கையெழுத்திட்டார்?

 8. பிரிவினையால் ஏற்பட்ட கடுமையான விளைவுகளைச் சுட்டிக் காட்டுக.

 9. பஞ்சசீலக் கொள்கையின் ஐந்து கோட்பாடுகளை விளக்குக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. இணைப்புறுதி ஆவணம் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

 12. அரசமைப்பின் ஷரத்து 370 ன் முக்கியத்துவம் என்ன?

 13. ஜே.வி.பி குழு பரிந்துரைகளின் முக்கியத்துவம் என்ன?

 14. 2 x 5 = 10
 15. 1920 முதல் 1956 வரை இந்திய மாநிலங்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டதின் பல்வேறு நிலைகளைக் கண்டறிக.

 16. இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையின்அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் யாவை? அணிசேரா இயக்கத்தில் ஆப்பிரிக்க ஆசிய நாடுகளை இணைத்ததில் பிரதமர் நேரு அவர்களின் பங்கினை விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு - காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு Book Back Questions ( 12th Standard History - Reconstruction of Post-Colonial India Book Back Questions )

Write your Comment