" /> -->

காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 35
  6 x 1 = 6
 1. பின்வரும் மின்னோட்டச் சுற்றின் மையம் O வில் உள்ள காந்தப்புலத்தின் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { \mu _{ 0 }I\otimes }{ 4r } \)

  (b)

  \(\frac { \mu _{ 0 }​​\odot }{ 4r } \)

  (c)

  \(\frac { \mu _{ 0 }I\otimes }{ 2r } \)

  (d)

  \(\frac { \mu _{ 0 }​​\odot }{ 2r } \)

 2. செங்குத்தாக செலயல்படும் கந்தபுலத்தில் \(\left( \vec { B } \right) \) உள்ள, q மின்னுட்டமும் m நிறையும் கொண்ட துகளொன்று V மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் முடுக்கப்படுகிறது. அத்துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் மதிப்பு என்ன?

  (a)

  \(\sqrt { \frac { 2{ q }^{ 3 }BV }{ m } } \)

  (b)

  \(\sqrt { \frac { { q }^{ 3 }{ B }^{ 2 }V }{ 2m } } \)

  (c)

  \(\sqrt { \frac { {2 q }^{ 3 }{ B }^{ 2 }V }{ m } } \)

  (d)

  \(\sqrt { \frac { {2q }^{ 3 }{ B }V }{ m ^ 2} } \)

 3. சமநீளமுடைய மூன்று கம்பிகள் வளைக்கப்பட்டு சுற்றுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. ஒன்று வட்ட வடிவிலும் மற்றொன்று அரைவட்ட வடிவிலும் மூன்றாவது சதுர வடிவிலும் உள்ளன. மூன்று சுற்றுகளின் வழியாகவும் ஒரே அளவு மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட்டு சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள. மூன்று சுற்றுகளின் எந்த வடிவமைப்பில் உள்ள சுற்று பெரும திருப்பு விசையை உணரும்?

  (a)

  வட்ட வடிவம்

  (b)

  அரைவட்ட வடிவம்

  (c)

  சதுர வடிவம்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 4. l நீளமுள்ள கம்பி ஒன்றின் வழியே Y திசையில் I மின்னோட்டன்னோட்டம் பாய்கிறது. இக்கம்பியை \(\vec { B } =\frac { \beta }{ \sqrt { 3 } } (\hat { i } +\hat { j } +\hat { k } )T\) என்ற காந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது, அக்கம்பியின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையின் எண்மதிப்பு

  (a)

  \(\sqrt { \frac { 2 }{ 3 } } \beta Il\)

  (b)

  \(\sqrt { \frac { 1 }{ 3 } } \beta Il\)

  (c)

  \(\sqrt { 2 } \beta Il\)

  (d)

  \(\sqrt { \frac { 1 }{ 2 } } \beta Il\)

 5. l நீளமும் M திருப்புத்திறனும் கொண்ட சட்டகாந்தமொன்று படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வில் போன்று வளைக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டகாந்தத்தின் புதிய காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் மதிப்பு

  (a)

  M

  (b)

  \(\frac {3}{π}\)M

  (c)

  \(\frac {2}{π}\)M

  (d)

  \(\frac12\)M

 6. q மின்னூட்டமும, m நிறையும் மற்றும் r ஆரமும் கொண்ட மின்கடத்தா வளையம் ஒன்று ω
  ­ என்ற சீரான கோண வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது எனில், காந்தத்திருப்புத்திறனுக்கும் கோண உந்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம் என்ன

  (a)

  \(\frac {q }{m }\)

  (b)

  \(\frac {2q }{m }\)

  (c)

  \(\frac {q }{2m }\)

  (d)

  \(\frac {q }{4m }\)

 7. 5 x 2 = 10
 8. காந்தப்பாயத்தை வரையறு.

 9. கூலூம் எதிர்த்தகவு இருமடி விதியைக் கூறு.

 10. பயோட்  – சாவர்ட் விதியைக் கூறு

 11. ஆம்பியர் சுற்றுவிதியைக் கூறு.

 12. காந்தத் தயக்கம் என்றால் என்ன ?

 13. 3 x 3 = 9
 14. வடிவியல் நீ்ளம் 12 cm கொண்ட சீரான சட்ட காந்தம் ஒன்றின் காந்த நீளத்தைக் கண்டறிந்து, காந்த முனைகள் அமைந்திருக்கும் இடத்தைக் குறித்துக் காட்டுக.

 15. மின்னோட்டம் பாயும் வட்டவடிவக் கம்பிச் சுருளின் அச்சில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக

 16. டேன்ஜன்ட் விதியைக்கூறி, அதனை விரிவாக விளக்கவும்.

 17. 2 x 5 = 10
 18. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வளையத்தின் மையத்தில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் காண்க?

 19. ஒரு இயங்குசுருள் கால்வனோமீட்டர் ஒன்றின் கம்பிச்சுருளின் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து. ஒவ்வொரு சுற்றின் நிகர பரப்பும் 2 × 10-2 m2. இக்கம்பிச்சுருள் 4 × 10-2 Wb m-2 வலிமை கொண்டகாந்தப்புலம் ஒன்றினுள் 4 × 10-9 N m deg-1 முறுக்கு மாறிலி K கொண்ட இழையினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது.
  (அ) கால்வனோமீட்டரின் மின்னோட்ட உணர்திறன் டிகிரி / மைக்ரோ – ஆம்பியரில் காண்க.
  (ஆ) 50 பிரிவுகள் கொண்ட அளவுகோலின் முழு விலக்கத்திற்கான மின்னழுத்தம் 25 mV என்ற நிபந்தனையில் அதன் மின்னழுத்த உணர்திறனைக் காண்க.
  (இ) கால்வனோமீட்டரின் மின்தடையைக் காண்க

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard இயற்பியல் - காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் Book Back Questions ( 12th Standard Physics - Magnetism and magnetic effects of electric current Book Back Questions )

Write your Comment