Tamilnadu Board கணினி அறிவியல் Question papers for 12th Standard TM (தமிழ் Medium) Question paper & Study Materials

12th கணினி அறிவியல் - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 12th Computer Science - Five Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  பின்வரும் நிரலில்
  let rec gcd a b : =
  if b < > 0 then gcd b (a mod b) else return a
  அ) செயற்கூறுவின் பெயர்
  ஆ) தற்சுழலி செயற்கூறு கூற்று
  இ) அளபுருக்கள் கொண்ட மாறியின் பெயர்
  ஈ) செயற்கூறுவை தற்சுழற்சிக்கு அழைக்கும் கூறு
  உ)  தற்சுழற்சியை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் கூற்று ஆகியவற்றை எழுதுக

 • 2)

  List என்றால் என்ன? ஏன List, Pairs என்று அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 • 3)

  தொகுதிகளின் ஐந்து பண்பியல்புகளை எடுத்துக?

 • 4)

  அணுகல் கட்டுப்பாடு - விளக்கமாக விவரிக்கவும்

 • 5)

  இருமத் தேடல் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக

12th கணினி அறிவியல் - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 12th Computer Science - Full Portion Three Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  strlen ஏன் pure செயற்கூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது?

 • 2)

  ஒரு செயற்கூறுக்கு வெளியே ஒரு மாறியை மாற்றினால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும்? ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 3)

  நிரல் வடிவமைப்பில் பின்பற்றப்படும் யுக்தி எது? யுக்தியை வரையறுக்க.

 • 4)

  இடம் மற்றும் இடச்சிக்கலின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் யாவை?

 • 5)

  மும்ம செயற்குறியை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.

12th கணினி அறிவியல் - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 12th Computer Science - Full Portion Two Marks Question Paper ) - by 8682895000 View & Read

 • 1)

  நிரலாக்க மொழியைப் பொறுத்து செயற்கூறுவை வரையறுக்கவும்.

 • 2)

  X: = (78) இதன் மூலம் அறிவது என்ன?

 • 3)

  இடைமுகத்தையும், செயல்படுத்தலையும் வேறுபடுத்துக.

 • 4)

  மேப்பிங் என்றால் என்ன?

 • 5)

  போலிக் குறிமுறை வரையறை.

12th கணினி அறிவியல் - திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2 ( 12th Computer Science - Revision Model Question Paper 2 ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

 • 2)

  பின்வரும் எதனின் உருவமைப்பு இனக்குழுக்கள்?

 • 3)

  மாறி மற்றும் பொருளை பிணைக்கும் குறியீடு செயல்குறி எது?

 • 4)

  கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலைத் தீர்க்கும் படிநிலை உடைய செயல்முறை என்பது _________ 

 • 5)

  எந்த குறி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளை ஒற்றை வரியில் அச்சிடும்

12th கணினி அறிவியல் - பொதுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 - 2020 ( 12th Computer Science - Public Model Question Paper 2019 - 2020 ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 2)

  பின்வரும் எதனை கொண்டு list அமைப்பு கோவைகள் பிரிக்கப்படவேண்டும்?

 • 3)

  ஒரு கணிப்பொறி நிரலை பல துணை நிரல்களாக பிரிக்கும் செயல்முறை எனப்படுவது

 • 4)

  Big O - வின் தலைகீழ் என்பது _________

 • 5)

  பின்வரும் எது வில்லைகள் கிடையாது?

COMPUTER SCIENCE CHAPTER 1 TO 3 - by 8072342997 View & Read

 • 1)

  செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 2)

  பின்வரும் எந்த அடைப்புக்குறிக்குள் தரவு வகை குறிப்பு எழுதப்பட வேண்டும்?

 • 3)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறுவின் திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு முற்றிலும் அளபுருக்களை பொறுத்து அமையாது?
  i) impure 
  ii) pure 
  iii) strlen  

 • 4)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு தரவு வகையில் இருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்கும்?

 • 5)

  மாற்ற செய்ய முடியாத பொருளின் தொடர் வரிசை

12th கணினி அறிவியல் - தரவுக் காட்சிப்படுத்துதல்: PYPLOT பயன்படுத்தி - கோட்டு வரைபடம், வட்ட வரைபடம் மற்றும் பட்டை வரைபடம் உருவாக்குதல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Data Visualization Using Pyplot: Line Chart, Pie Chart And Bar Chart Mo - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  எண்வகை தரவுகளுக்கு இடையேயான அதிர்வெண்ணை பட்டை வடிவ வரைபடத்தில் காண்பிப்பது எது?

 • 2)

  பல்வேறு வகையான தரவுகளை ஒப்பிட பயன்படுவது எது?

 • 3)

  வரைபடத்தில் உலாவ தொடங்கிய உடன் ______ பொத்தான் உதவும்.

 • 4)

  ________ தரவுகளின் மாற்றத்தை குறிப்பிட காலத்தில் நிகழக்கூடியதை காட்டும்

 • 5)

  ________ பொத்தானைப் பயன்படுத்தி முந்தய இடத்திற்கோ அல்லது முன்னோக்கி செல்லவோ முடியும்

12th கணினி அறிவியல் - SQL மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Data Manipulation Through SQL Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  எந்த செயற்கூறு கொடுக்கப்பட்ட SQL கட்டளையை செயல்படுத்தும்?

 • 2)

  எந்த SQL கட்டளைகளை பயன்படுத்தி அனைத்து தரவுகளையும் அட்டவணையில் இருந்து பெறுகிறது?

 • 3)

  எந்த கூற்றைப் பயன்படுத்தி, சில பைத்தான் தரவு இனங்களில் உள்ள பலத்தரவுகளை உள்ளிடலாம்?

 • 4)

  ஒவ்வொரு நெடுவரிசையில் தலைப்புகளில் விவரங்களைக் கொண்டிருப்பது எது?

 • 5)

  SQL ன் அனைத்து கட்டளைகளையும் செயல்படுத்த _________ பயன்படுகிறது

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Importing C++ Programs In Python Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ______ என்பது GCC -யை அழைக்கும் நிரல்.

 • 2)

  கட்டளை சாளரத்தில் உள்ள திரையை அழிக்க ______ கட்டளையைப் பயன்படுத்தவும்.

 • 3)

  _______ நிரலாக்கம் என்பது உங்கள் குறிமுறையை சிறுசிறு பகுதிகளாக பிரிப்பதற்கான மென்பொருள் வடிவமைப்பு நுட்பமாகும்.

 • 4)

  _________ பைத்தான் நிரல் உள்ளீடு அல்லது வெளியீட்டிற்கான தேர்வு எழுத்துக்களின் சரமாகும்.

 • 5)

  _____ அளபுரு சரங்களின் பட்டியலுடன் செலுத்தப்படுகிறது.

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Python And Csv Files Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எது கோப்பு முறைமை கிடையாது?

 • 2)

  பின்வரும் எந்த முறைமையில் CSV கோப்பினை திறக்க முறைமையை குறிப்பிடலாம்?

 • 3)

  பின்வரும் எந்த முறைமைகள் பயன்படுத்தி பைத்தானில் ஒரு சிறிய கோப்பினை உருவாக்கலாம்?

 • 4)

  f = Open ("sample. text") என்ற கூற்றுக்கு இணையான முறைமை எது?

 • 5)

  பின்வரும் எத்தனை முறைகளில் CSV கோப்பின் தரவுகளை படிக்கலாம்?

12th கணினி அறிவியல் - வினவல் அமைப்பு மொழி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Structured Query Language Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த தரவு வரையறை மொழியானது அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளையும் அளிக்கும், மேலும் அவற்றுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தையும் விடுவிக்கும்?

 • 2)

  SQL - ல் உள்ள தரவு கையாளுதல் மொழியின் கட்டளைகளில் பின்வருவனவற்றுள் எவை அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளையும் நீக்கும், ஆனால் அவற்றிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நினைவக பகுதியை விடுவிக்காது?

 • 3)

  SQL - ல் எந்த மொழியானது தரவுத்தளத்தில் உள்ள தரவுகளை வனவுதலுக்கும், மீட்டெடுப்பதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது?

 • 4)

  தரவு தளத்திலுள்ள பதிவை தனித்தன்மையோடு அடையாளம் கட்ட ஒரு புலத்தினை எந்த கட்டுப்பாட்டுடன் அறிவிக்க வேண்டும்?

 • 5)

  Primary கட்டுப்பாடு பின்வரும் எந்த கட்டுப்பாட்டை போன்றே காணப்படும்?

12th கணினி அறிவியல் - தரவுத்தள கருத்துருக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Database Concepts Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  எவை தரவுகளை எளிமையாக சேமிக்க, செயல்படுத்த மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்ய பயனர்களை அனுமதிக்கிறது?

 • 2)

  தரவுகளை வரிசை மற்றும் நெடுவரிசைகளைக் கொண்டு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது 

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது சிக்கலான நிகழ் உலக தரவு சேகரிக்கும் சூழலை எளிமையாக்குகிறது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எது தரவு மாதிரி கிடையாது?

 • 5)

  வலையமைப்பு தரவுதள மாதிரியில் எந்த வகையான உறவுநிலையை குறிப்பிடுகிறது?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Python Classes And Objects Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானில் ஆக்கிகள் எதில் தொடங்கி எதில் முடிய வேண்டும்?

 • 2)

  பின்வருவனற்றுள் எது ஆக்கியை வரையறுப்பதற்கான சரியான வடிவம்?

 • 3)

  பைத்தானில் பின்வருவனவற்றில் எந்த செயற்கூறு அழிப்பியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 4)

  இனக்குழுவின் மாறிகளை அறிவிக்கும் பொழுது வழிமுறைகள் முன்னொட்டாக _________ மற்றும் _________ இருக்க வேண்டும்.

 • 5)

  _________ முன்னொட்டாக கொண்ட மாறிகள் Private ஆகும்.

12th கணினி அறிவியல் - Lists, Tuples, Sets மற்றும் Dictionary தொகுப்பு தரவினங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Lists, Tuples, Sets And Dictionary Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  List உறுப்பு அல்லது தொடர்பு உறுப்புகளை எந்த செயற்குறியை பயன்படுத்தி மாற்றலாம்?

 • 2)

  List உறுப்புக்களை எந்த செயற்குறியை பயன்படுத்தி மாற்றலாம்?

 • 3)

  எந்த கூற்று சுட்டெண் தெரிந்த உறுப்புகளை நீக்க பயன்படுகிறது?

 • 4)

  எந்த செயற்கூறு சுட்டெண் தெரியாத உறுப்புகளை நீக்க பயன்படுகிறது?

 • 5)

  sort ( ) செயற்கூறு list-ல் உள்ள உறுப்புகளை தானமைவாக எந்த வரிசையாக்கம் செய்யும்?

12th கணினி அறிவியல் - சரங்கள் மற்றும் சரங்களைக் கையாளுதல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Strings And String Manipulations Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் கூற்றின் வெளிப்பாடு யாது?
  str1="Welcome"
  print (str1[: :3])

 • 2)

  பின்வரும் கூற்றின் வெளிப்பாடு யாது?
  str1="python"
  print (str1[: :-2])

 • 3)

  எந்த செயற்கூறானது சரத்தின் முதல் குறியுருவை பெரிய எழுத்தாக மாற்ற பயன்படுகிறது?

 • 4)

  பின்வரும் கூற்றின் வெளிப்பாடு யாது?
  "mammals",find ("ma")

 • 5)

  பின்வரும் கூற்றின் வெளிப்பாடு யாது?
  "mammals". Find ('ma',2)

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் செயற்கூறுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Python Functions Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  செயலுருபுகள் எத்தனை வகைப்படும்?

 • 2)

  பின்வரும் நிரலின் வெளியீடு என்ன?
  c=1
  def add ( ):
  c=c+3
  print (c)
  add ( )

 • 3)

  print (ord ('A')) என்ற கூற்றின் வெளியீடு 

 • 4)

  print (bin (5)) என்ற கூற்றின் வெளியீடு 

 • 5)

  pow (5,2) என்ற செயற்கூறுக்கு நிகரான கூற்று எது?

12th கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Control Structures Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒற்றைப்படை எண் அல்லது இரட்டைப்படை எண்ணா என்பதை கண்டறிய பயன்படும் கூற்று எது?

 • 2)

  பின்வரும் எந்த கூற்றினை பயன்படுத்தி முடிவெடுக்க முடியாது?

 • 3)

  பைத்தான் எத்தனை வகையான மடக்கு அமைப்புகளை வழங்குகிறது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றில் for மடக்கில் வரிசையில் உலா தொடக்க, இறுதி மதிப்புகளைக் குறிப்பதற்காக பயன்படும் செயற்கூறு எது?

 • 5)

  range (30,3,-3) என்ற கூற்றில் -3 என்பது எதனை குறிக்கிறது?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Python - Variables And Operators Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எதனை கொண்டு ஊடாடும் முறையில் பைத்தான் நிரலை எழுதலாம்?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் பைத்தான் தூண்டுகுறியிலை (> > >) கொண்டு நிரலை எழுத பயன்படும் முறைமை எது? 

 • 3)

  பைத்தான் நிரலின் தீர்வுகளை உடனடியாக காட்டும் முறைமை எது?

 • 4)

  பைத்தான் நிரல் குறிமுறையை உருவாக்கவும் இயக்கவும் பயன்படுவது எது?

 • 5)

  பைத்தான் Shell சாளரத்தை திறக்க பயன்படும் பொத்தான் எது?

12th கணினி அறிவியல் - நெறிமுறையின் யுக்திகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Algorithmic Strategies Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு நெறிமுறையை வரையறுக்கும் முறை என்பது

 • 2)

  பின்வரும் எந்த நெறிமுறை பண்பானது அனைத்து வகையான உள்ளீடுகளையும் கையாள்வதற்கு எந்த நிரலாக்க மொழியையும் மற்றும் இயக்க அமைப்பையும் சாராமல் இருக்க வேண்டும்?

 • 3)

  பின்வரும் எதன் மூலம் நிரல் நெறிமுறையின் செயல்திறன் வரையறுக்கப்படுகிறது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் நெறிமுறைக்கு தேவையான தரவு மற்றும் மாறிகளை சேமிக்க பயன்படும் கூட்டு இடத்தை வரையறுப்பது எது?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு எளிமையான வரிசையாக்க நெறிமுறை ஆகும்?

12th Standard கணினி அறிவியல் - வரையெல்லை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Computer Science - Scoping Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த விதி வரையெல்லை தேடப்படவேண்டிய வரிசையை தீர்மானிக்கப் பயன்படுகிறது?

 • 2)

  நடப்பு செயற்கூறில் வரையறுக்கப்பட்ட மாறிகளைக் குறிக்கும் வரையெல்லை எது?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் மாறியின் பெயரை முதலில் பார்வையிடும் வரையெல்லை எது?

 • 4)

  பின்வரும் ஏதன் வரையெல்லை மாறிகளை நிரலின் அணைத்து செயற்கூறுகளுக்கு உட்புறமும், வெளிப்புறமும் அணுக முடியும்?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எது நிரலின் ஒரு பகுதியை குறிக்கும்?

12th கணினி அறிவியல் - தரவு அருவமாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Data Abstraction Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒற்றை மற்றும் இரட்டை இணைக்கப்பட்ட பட்டியல் கொண்டு செயல்படுத்தப்படும் ADT எது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த செயற்கூறினை கொண்டு தரவு அருவமாக்கினை செயல்படுத்த முடியும்? 

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் தகவல்களை தரவு வகையிலிருந்து பெறுவதற்கு பயன்படுவது எது?

 • 4)

  பின்வரும் எதனை கொண்டு list அமைப்பு கோவைகள் பிரிக்கப்படவேண்டும்?

 • 5)

  எத்தனை மதிப்புகளை ஒரு list -ல் சேமிக்கலாம்?

12th கணினி அறிவியல் - செயற்கூறு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Function Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் செயற்கூறு வரையறைக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் என்பது யாது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் impure செயற்கூற்றின் எடுத்துக்காட்டு யாது?

 • 3)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறுவின் திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு முற்றிலும் அளபுருக்களை பொறுத்தே அமையும்?

 • 4)

  குறிமுறையின் ஒரு அலகு என்பது _______ 

 • 5)

  _______ என்பது செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் ஆகும்.

12th கணினி அறிவியல் - அரையாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science - Half Yearly Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  தரவு வகை குறிப்பு எழுதும்போது, எது கட்டாயமாகிறது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் நிரலர்களை நிரல் குறியீட்டை ஒரு பொருளாக கருத வழிச் செய்வது எது?

 • 3)

  பின்வரும் எந்த சாவி சேர்மானம் ஓர் புதிய பைத்தான் நிரலை உருவாக்கப்பயன்படுகிறது.

 • 4)

  மாற்று அல்லது கிளைப்பிரிவு கூற்று மூலம் நாம் கற்க இருப்பது 

 • 5)

  பைத்தானில் வரையெல்லைகளை எத்தனை வகையாக பார்க்கலாம்?

12th கணினி அறிவியல் - இரண்டாம் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Term II Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  தரவு வகை குறிப்பு எழுதும்போது, எது கட்டாயமாகிறது?

 • 2)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு தரவு வகையில் இருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்கும்?

 • 3)

  எது வரையறுக்கப்பட்ட இனக்குழு மற்றும் அதன் துணை இனக்குழுக்களால் அணுகப்படும் உறுப்புகள் ஆகும்.

 • 4)

  எந்த செயற்குறியை ஒப்பிட்டு செயற்குறி என்று அழைக்கப்படடுகிறது?

 • 5)

  ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டு, பெயரிடப்பட்ட குறிமுறையின் தொகுதி

12th கணினி அறிவியல் - சரங்கள் மற்றும் சரங்களைக் கையாளுதல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Strings and String manipulations Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  பின்வரும் குறியிருப்புக்கான வெளியீடு யாது?
  str1 = "Chennai Schools"
  str1[7] = "-"

 • 2)

  பின்வருவவற்றுள் எது சரங்களை இணைக்க பயன்படும் செயற்குறியாகும்?

 • 3)

  மூன்று மேற்கோள் குறிகளுக்குள்தரப்படும் சரமானது பின்வருவனவற்றுள் எதை உருவாக்க அனுமதிக்கும்:

 • 4)

  பைத்தானில் சரங்களானது:

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எது சரத்தினை துண்டாக்கும் (Slicling) செயற்குறியாகும்?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் செயற்கூறுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Control Structures Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டு, பெயரிடப்பட்ட குறிமுறையின் தொகுதி

 • 2)

  தன்னைத்தானே அழைத்துக் கொள்ளும் செயற்கூறை இவ்வாறு அழைப்பர்.

 • 3)

  செயற்கூறு தொகுதியை எந்த சிறப்புச்சொல் தொடங்கிவைக்கிறது?

 • 4)

  எந்த சிறப்புச்சொல் செயற்கூறு தொகுதியை முடித்து வைக்கிறது?

 • 5)

  செயற்கூறு வரையறையில் பின்வரும் எந்த குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Python -Variables and Operators Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  பைத்தானை உருவாக்கியவர் யார்

 • 2)

  பின்வருவனவற்றில் எது பைத்தான் சிறப்புச் சொல் கிடையாது?

 • 3)

  எந்த செயற்குறியை ஒப்பிட்டு செயற்குறி என்று அழைக்கப்படடுகிறது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றில் எது தருக்க செயற்குறி கிடையாது?

 • 5)

  எந்த செயற்குறி நிபந்தனை செயற்குறி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

12th கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Control Structures Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  பைத்தானில் எத்தனை முக்கியமான கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு உள்ளன?

 • 2)

  elif என்பதன் விரிவாக்கம்

 • 3)

  எதுமிகவும் சுலபமான மடக்கு எது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றில் எது jumb கூற்று கிடையாது?

 • 5)

  எந்த நிறுத்தற்குறி பின்வரும் அடிக்கோடிட்ட இடத்தில் இடம் பெற வேண்டும்?
  if < condition >_
  statements-block 1
  else:
  statements-block 2

12th கணினி அறிவியல் - SQL மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Data Manipulation Through SQL Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  SQLite என்றால் என்ன? இதன் நன்மைகள் யாவை?

 • 2)

  fetchone( ) மற்றும் fetchmany( ) வேறுபடுத்துக.

 • 3)

  Where துணைநிலைகூற்றின் பயன் என்ன? where கூற்றைப் பயன்படுத்தி ஒரு பைத்தான் கூற்றை எழுதவும்.

 • 4)

  பின்வரும் விவரங்களை படிக்கவும். அதன் அடிப்படையில் துறைவாரியாக பதிவுகளை திரையிட பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை எழுதவும்.
  தரவுத்தள பெயர் :- organization.db
  அட்டவணை பெயர் :- Employee
  புலங்கள் :- Eno, EmpName, Esal, Dept

 • 5)

  பின்வரும் விவரங்களை படிக்கவும் அதன் அடிப்படையில் பதிவுகளை Eno இறங்குவரிசையில் திரையிட பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை எழுதவும்.
  தரவுத்தள பெயர் :-  organization.db
  அட்டவணை பெயர் :- Employee
  புலங்கள் :- Eno, EmpName, Esal, Dept

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Importing C++ Programs In Python Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகங்கள் யாவை?

 • 2)

  C++ நிரலை பைத்தான் மூலம் இயக்கும் வழிமுறைகளை எழுதுக.

 • 3)

  C++ நிரலைத் தருவித்துக் கொள்ளல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  பைத்தானில் கூறுநிலைகளை எவ்வாறு தருவித்துக் கொள்வது?

 • 5)

  C++ நிரலை இயக்குவதற்கான படிநிலைகளை எழுதுக.

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th கணினி அறிவியல் - Python And CSV Files Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானிலுள்ள open( ) செயற்கூற்றை பற்றி குறிப்பு எழுதுக. மேலும் இதன் இரண்டு வழிமுறைகளின் வேறுபாடுகள் என்ன?

 • 2)

  ஏற்கனவே உள்ள கோப்பில் மாற்றம் செய்யும், பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 • 3)

  காற்புள்ளியை (,) தானமைவு பிரிப்பனாக கொண்டுள்ள CSV கோப்பினை படிப்பதற்கான பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 • 4)

  write மற்றும் append mode முறைமைகளின் வேறுபாடு என்ன?

 • 5)

  reader( ) மற்றும் DictReader( ) செயற்கூற்றின் வேறுபாடுகள் என்ன?

12th கணினி அறிவியல் - வினவல் அமைப்பு மொழி மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Structured Query Language Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  கட்டுப்பாடு என்றால் என்ன? Primary Key கட்டுப்பாடு பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 • 2)

  ஒரு புதிய புலத்தை சேர்ப்பதன் மூலம் மாணவர் அட்டவணை கட்டமைப்பை மாற்றி அமைக்க ஒரு SQL கூற்றை எழுதுக.

 • 3)

  ஏதேனும் மூன்று DDL கட்டளைகளை எழுதுக.

 • 4)

  Savepoint கட்டளையின் பயன்பாட்டை ஒரு எடுத்துக்காட்டுகளுடன் எழுதுக.

 • 5)

  DISTINCT சிறப்புச் சொல்லை பயன்படுத்தி ஒரு SQL கூற்றினை எழுதுக.

12th கணினி அறிவியல் - தரவுத்தள கருத்துருக்கள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Database Concepts Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  Select மற்றும் Project செயற்பாடுகளின் வேறுபாடுகள் யாவை?

 • 2)

  DBAவின் பணி என்ன?

 • 3)

  கார்டீசியன் பெருக்கலை பொருத்தமான எடுத்துகாட்டுடன் விளக்குக.

 • 4)

  பொருள் மாதிரியை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. 

 • 5)

  RDMS - ன் பல்வேறு வகைகளை பயனர்களைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python Classes And Objects Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  இனக்குழு உறுப்புகள் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு வரையறுப்பாய்?

 • 2)

  இரண்டு private இனக்குழு மாறிகளுடன், வழிமுறையை பயன்படுத்தி கூட்டுத் தொகை sum அச்சிடும் இனக்குழுவை வரையறுக்கவும்.

 • 3)

  கொடுக்கப்பட்ட வெளியீட்டை பெற பின்வரும் நிரலில் உள்ள பிழைகளை காண்க.
  class Fruits:
  def __init__(self, f1, f2):
  self.f1=f1
  self.f2=f2
  def display(self):
  print("Fruit 1 = %s, Fruit 2 = %s" %(self.f1, self.f2))
  F = Fruits ('Apple', 'Mango')
  del F.display
  F.display()
  வெளியீடு
  Fruit 1 = Apple, Fruit 2 = Mango

 • 4)

  பின்வரும் நிரலின் வெளியீடு என்ன?
  class Greeting:
  def __init__(self, name):
  self.__name = name
  def display(self):
  print("Good Morning ", self.__name)
  obj=Greeting('Bindu Madhavan')
  obj.display( )

 • 5)

  பைத்தானில் ஆக்கி மற்றும் அழிப்பிகளை எவ்வாறு வரையறுப்பாய்?

12th கணினி அறிவியல் - Lists, Tuples, Sets மற்றும் Dictionary தொகுப்பு தரவினங்கள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Lists, Tuples, Sets And Dictionary Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  List - ஐ விட மேலான Tuples-ன் நன்மைகளை எழுதுக.

 • 2)

  பின்வரும் குறிமுறையின் வெளியீடு என்ன?
  list = [2**x for x in range(5)]
  print(list)

 • 3)

  del மற்றும் clear( ) செயற்கூறுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 • 4)

  பைத்தானின் set செயல்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

 • 5)

  List மற்றும் Dictionary இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?

12th கணினி அறிவியல் - சரங்கள் மற்றும் சரங்களைக் கையாளுதல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Strings And String Manipulations Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  கொடுக்கபட்ட வடிவத்தை அச்சிடும் பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 • 2)

  பின்வருவனவற்றை பற்றி தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் குறிப்பு வரைக.
  (அ) capitalize(  )
  (ஆ) swapcase(  )

 • 3)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பைத்தான் நிரலின் வெளியீடு யாது?
  str1 = "welcome"
  str2 = "to school"
  str3 = str1[:2]+str2[len(str2)-2:]
  print(str3)

 • 4)

  format( ) செயற்கூறின் பயன் யாது? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 5)

  பைத்தானில் count( ) செயற்கூறு பற்றி குறிப்பு வரைக.

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் செயற்கூறுகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python Functions Three Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  தற்சுழற்சி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

 • 2)

  செயற்கூறினை வரையறுக்கும் போது குறிப்பிடப்பட வேண்டிய குறிப்புகள் யாவை?

 • 3)

  தேவைப்படும் செயலுருபுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  அளபுருக்களின் பெயரை அடையாளம் கண்ட பின்பு செயற்கூறினை அழைக்கும் செயலுருபுகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கவும்.

 • 5)

  மாறும் நீள செயலுருப்பு எப்போது பயன்படுத்துவாய்? ஏன்? விளக்குக.

12th கணினி அறிவியல் - நெறிமுறையின் யுக்திகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Algorithmic Strategies Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  எந்த சொல் பெர்ஷிய கணிதமேதை அபு ஜாஃபர் முகமது இபின்  ஐமூசா அல் கௌரவரிஸ்மி பெயரில் இருந்து வந்தது?

 • 2)

  பின்வரும் வரிசையாக்க நெறிமுறையில் எது மிகவும் குறைவான மோசமான சிக்கல் தன்மையை உடையது?

 • 3)

  குமிழி வரிசையாக்கத்தின் மிகச் சிறந்த நிலையில் அதன் நேர சிக்கல்தன்மை

 • 4)

  ஓரு சிக்கல் துனைச் சிக்கல்களாக பிரித்து அதனை பல முறை பயன்படுத்தினால், அந்த சிக்கல் எந்த பண்பை பெரும்? 

 • 5)

  இயங்கு நிரலாக்கத்தில், ஏற்கனவே கணக்கீடு செய்த மதிப்புகளை சேமிக்கு யுக்தியை இவ்வாறு அழைக்கலாம்,

12th Standard கணினி அறிவியல் - வரையெல்லை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Computer Science - Scoping Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பகுதியின் அணுகியல்பை மற்றொரு பகுதிக்கு குறிப்பதாகும்? 

 • 2)

  எந்த வரையெல்லை நட்பு செயற்கூறில் வரையறுக்கப்படும் மாறிகளைக் குறிக்கும்?

 • 3)

  எது கணினி சூழலில் உள்ள வளங்களை யார் பார்வையிட மற்றும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை வரைமுறைப்படுத்தும் ஓரு பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பமாகும்.

 • 4)

  எந்த உறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியே இருந்தும் அணுக முடியும்?

 • 5)

  எது வரையறுக்கப்பட்ட இனக்குழு மற்றும் அதன் துணை இனக்குழுக்களால் அணுகப்படும் உறுப்புகள் ஆகும்.

12th கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Control Structures Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் வெளியீட்டைப் பெற நிரலை எழுதுக.

 • 2)

  if..else அமைப்பைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 • 3)

  if..else..elif கூற்றைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட மூன்று எண்களில் பெரிய எண்ணைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான பொருத்தமான நிரலை எழுதுக. 

 • 4)

  while மடக்கின் பொதுவடிவம் யாது?

 • 5)

  break மற்றும் continue கூற்றுகளின் வேறுபாடு யாது?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python -variables And Operators Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  கணித செயற்குறிகள் பற்றி குறிப்பு வரைக, எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 2)

  பைத்தானில் மதிப்பிடுதல் செயற்குறிகள் என்றால் என்ன?

 • 3)

  மும்ம செயற்குறியை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.

 • 4)

  விடுபடு வரிசைபிப்பற்றி குறப்பு எழுதி எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 5)

  சாரநிலையுரு என்றால் என்ன?

12th கணினி அறிவியல் - நெறிமுறையின் யுக்திகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Algorithmic Strategies Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  நெறிமுறையின் பண்பியல்புகளைப் பட்டியலிடுக.

 • 2)

  சிக்கல்தன்மை மற்றும் வகைகளைப் பற்றி விவாதிக்க.

 • 3)

  இடம் மற்றும் இடச்சிக்கலின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் யாவை?

 • 4)

  Asymptotic குறியீடு - குறிப்பு வரைக.

 • 5)

  இயங்கு நிரலாக்கத்தைப் பற்றி நீவிர் அறிவன யாவை? 

12th கணினி அறிவியல் - வரையெல்லை மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Scoping Three Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  உள்ளமைப்பை வரையெல்லையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

 • 2)

  முழுதளாவிய வரையெல்லையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

 • 3)

  அடைக்கப்பட்ட வரையெல்லையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 • 4)

  அணுகல் கட்டுப்பாடு எதற்குத் தேவைப்படுகிறது?

 • 5)

  பின்வரும் போலிக் (Pseudo) குறிமுறையில் மாரிகளின் வரைஎல்லையைக் கண்டறிந்து வெளிப்பாட்டை எழுதுக.
  output
  color: = Red
  mycolor( ):
  b: = Blue
  myfavcolor( ):
  g: = Green
  printcolor, b, g
  myfavcolor( )
  printcolor, b
  mycolor( )
  print color

12th கணினி அறிவியல் - தரவு அருவமாக்கம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Data Abstraction Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  கான்கிரிட் தரவு வகை மற்றும் அருவமாக்கம் தரவு வகை வேறுபடுத்துக.

 • 2)

  நிரல் வடிவமைப்பில் பின்பற்றப்படும் யுக்தி எது? யுக்தியை வரையறுக்க.

 • 3)

  பின்வருவனவற்றில் எது constructors and selectors என்று அடையாளம் காணவும்?
  (a) N1=number( )
  (b) accetnum(n1)
  (c) displaynum(n1)
  (d) eval(a/b) (e) x,y= makeslope (m), makeslope(n)
  (f) display( )

 • 4)

  list உள்ள உருப்புகளை அணுகும் பல்வேறு வழிமுறைகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 5)

  பின்வருவனவற்றில் எது List, Tuple மற்றும் இனக்குழு (class) என அடையாளம் காண்க.
  (a) arr [1, 2, 34]
  (b) arr (1, 2, 34)
  (c) student [rno, name, mark]
  (d) day = (‘sun’, ‘mon’, ‘tue’, ‘wed’) (e) x = [2, 5, 6.5, [5, 6], 8.2]
  (f) employee [eno, ename, esal, eaddress]

12th கணினி அறிவியல் - செயற்கூறு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Function Three and Five Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  இடைமுகத்தின் பண்புக்கூறுகள் யாவை?

 • 2)

  strlen ஏன் pure செயற்கூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  impure செயற்கூறுவின் பக்க விளைவுகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 • 4)

  pure மற்றும் impure செயற்கூற்றை வேறுபடுத்துக.

 • 5)

  ஒரு செயற்கூறுக்கு வெளியே ஒரு மாறியை மாற்றினால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும்? ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

12th Standard கணினி அறிவியல் - செயற்கூறு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Computer Science - Function Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

 • 2)

  பின்வரும் எந்த அலகு ஒரு பெரிய குறிமுறை கட்டமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது?

 • 3)

  தரவு வகை குறிப்பு எழுதும்போது, எது கட்டாயமாகிறது?

 • 4)

  பின்வரும் எது ஒரு பொருள் செய்ய வேண்டியதை தீர்மானிக்கிறது?

 • 5)

  அளப்புருக்களை அனுப்பும் போது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

12th Standard கணினி அறிவியல் - தரவு அருவமாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Computer Science - Data Abstraction Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவமைக்கப் பயன்படுகிறது?

 • 2)

  உருவமைப்பு அறியப்பட்ட தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  பினவருவனவற்றில் எது கலவை அமைப்பு?

 • 4)

  பினவருவனவற்றில் எது பல் உருப்பு பொருளின் பல்வேறு பகுதிகளை பெயரிட அனுமதிக்க்கிறது?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றில் எது கோவைகளை சதுர அடைப்புக்குறிக்குள் வைத்து உருவவமைக்கிறது?

12th கணினி அறிவியல் - SQL மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Data Manipulation Through SQL Two Marks Questions Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  SQLite என்றால் என்ன? இதன் நன்மைகள் யாவை?

 • 2)

  fetchone( ) மற்றும் fetchmany( ) வேறுபடுத்துக.

 • 3)

  Where துணைநிலைகூற்றின் பயன் என்ன? where கூற்றைப் பயன்படுத்தி ஒரு பைத்தான் கூற்றை எழுதவும்.

 • 4)

  பின்வரும் விவரங்களை படிக்கவும். அதன் அடிப்படையில் துறைவாரியாக பதிவுகளை திரையிட பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை எழுதவும்.
  தரவுத்தள பெயர் :- organization.db
  அட்டவணை பெயர் :- Employee
  புலங்கள் :- Eno, EmpName, Esal, Dept

 • 5)

  பின்வரும் விவரங்களை படிக்கவும் அதன் அடிப்படையில் பதிவுகளை Eno இறங்குவரிசையில் திரையிட பைத்தான் ஸ்கிரிப்டை எழுதவும்.
  தரவுத்தள பெயர் :-  organization.db
  அட்டவணை பெயர் :- Employee
  புலங்கள் :- Eno, EmpName, Esal, Dept

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Importing C++ Programs In Python Two Marks Questions Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  Scripting மொழிக்கும் மற்ற நிரலாக்க மொழிக்கும் உள்ள தத்துவார்த்தா வேறுபாடு யாது?

 • 2)

  தொகுப்பான் மற்றும் வருமொழி மாற்றியை வேறுபடுத்துக.

 • 3)

  விரிவாக்கம் தருக
  (i) SWIG
  (ii) MinGW

 • 4)

  கூறுநிலைகளின் பயன் யாது?

 • 5)

  cd கட்டளையின் பயன் யாது? எடுத்துக்காட்டு தருக.

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Python And CSV Files Two Marks Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தான் மூலம் CSV கோப்பை படிப்பதற்கான இரு வழிகளை குறிப்பிடுக.

 • 2)

  கோப்பின் கொடாநிலை முறைமைகளை குறிப்பிடுக.

 • 3)

  next( ) செயற்கூறின் பயன்பாடு என்ன?

 • 4)

  CSV கோப்பில் உள்ள புலத்தின் தரவுகள் காற்புள்ளியை கொண்டிருக்கும் நோக்கம் யாது?

 • 5)

  CSV கோப்பினை திறக்கும் மூன்று முறைமைகளை எழுதுக.

12th கணினி அறிவியல் - வினவல் அமைப்பு மொழி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Structured Query Language Two Marks Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  Unique மற்றும் Primary Key கட்டுப்பாடுகளை வேறுபடுத்துக.

 • 2)

  அட்டவணை கட்டுப்பாட்டிற்கும், நெடுவரிசை கட்டுப்பாட்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 • 3)

  எந்த SQL கூறு, அட்டவணையை உருவாக்கவும், அவற்றில் மதிப்புகளை சேர்க்கவும் அனுமதிக்கும்?

 • 4)

  WAMP - ன் பயன் யாது?

 • 5)

  SQL - ன் கட்டளைகளின் பிரிவுகளை எழுதுக

12th கணினி அறிவியல் - முதல் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Term 1 Model Question Paper ) - by Arun- Nagapattinam View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எது தனித்தன்மையான தொடரியல் தொகுதிகளைக் கொண்டதாகும்?

 • 2)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு தரவு வகையில் இருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்கும்?

 • 3)

  எந்த வரையெல்லை நட்பு செயற்கூறில் வரையறுக்கப்படும் மாறிகளைக் குறிக்கும்?

 • 4)

  \(\Theta \) என்ற குறியீடு asymptotic மதிப்பீட்டில் எதைக் குறிக்கிறது?

 • 5)

  எதுமிகவும் சுலபமான மடக்கு எது?

12th கணினி அறிவியல் - தரவுத்தள கருத்துருக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python Classes And Objects Two Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  தரவுத்தளத்திற்கான சில எடுத்துக்கட்டுகளைக் குறிப்பிடுக

 • 2)

  RDBMS-ன் சிலோங் எடுத்துக்காட்டுகளைப் பட்டியலிடுக

 • 3)

  தரவு நிலைத் தன்மை என்றால் என்ன?

 • 4)

  படிநிலை மற்றும் வலையமைப்பு தரவு மாதிரிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன?

 • 5)

  இயல்பாக்கம் என்றால் என்ன?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python Classes And Objects Two Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  இனக்குழு என்றால் என்ன?

 • 2)

  சான்றுருவாக்கல் என்றால் என்ன?

 • 3)

  பின்வரும் நிரலின் வெளியீடு என்ன?
  class Sample:
  __num =1 0
  def disp(self):
  print(self.__num)
  S = Sample()
  S.disp()
  print(S.__num)

 • 4)

  பைத்தானில் ஆக்கியாய் எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

 • 5)

  அழிப்பியின் நோக்கம் என்ன?

12th கணினி அறிவியல் - Lists, Tuples, Sets மற்றும் Dictionary தொகுப்பு தரவினங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Lists, Tuples, Sets And Dictionary Two Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானில் List என்றால் என்ன?

 • 2)

  List உறுப்புகளை பின்னோக்கு வரிசையில் தலைகீழாக எவ்வாறு அணுகுவாய்?

 • 3)

  List - ன் del மற்றும் remove(  ) செயற்கூறின் வேறுபாடுகள் யாவை?

 • 4)

  ஒரு Tuples n எண்ணிக்கை உறுப்புகளுடன் உருவாக்குவதற்கான தொடரியலை எழுதுக.

 • 5)

  பைத்தான் List யை உருவாக்குவதற்கான தொடரியல் மற்றும் எ.கா.தருக.

12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 8 சரங்கள் மற்றும் சரங்களைக் கையாளுதல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 8 Strings And String Manipulations Two Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  சரம் என்றால் என்ன?

 • 2)

  பைத்தானில் சரங்களை மாற்றம் செய்ய முடியுமா?

 • 3)

  பின்வரும் பைத்தான் குறிமுறையின் வெளியீடு யாது?
  str1 = “School”
  print(str1*3)

 • 4)

  சரத்தை துண்டாக்குதல்/ பிரித்தல் என்றால் என்ன?

 • 5)

  தங்களது பெயரை 10 முறை Print பண்ணுவதற்கான பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் செயற்கூறுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python Functions Two Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  செயற்கூறுவின் முக்கிய நன்மைகள் யாவை?

 • 2)

  மாரியின் வரையெல்லை என்றால் என்ன? அதன் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

 • 3)

  குளோபல் வரையெல்லை - வரையறு.

 • 4)

  தன்னைத்தானே அழைக்கும் செயற்கூறுக்கு வரம்பை எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும்? எடுத்துக்காட்டு தருக.
   

 • 5)

  பைத்தானில், தொகுதியில் உள்ள கூற்றுகள் எவ்வாறு எழுதப்படுகிறது?

12th கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் இரண்டு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science - Control Structures Two Marks Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  break கூற்றைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 • 2)

  கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு என்றால் என்ன?

 • 3)

  range( ) செயற்கூறு குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  மாற்று அல்லது கிளைப்பிரிப்பு என்றால் என்ன?

 • 5)

  if-else கூற்றின் செயல்பாட்டை விளக்கும் பாய்வு படத்தை வரைக.

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Python - Variables And Operators Two Mark Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தான் நிரலினை சோதிக்க எத்தனை வகை முறைமைகள் உள்ளன?

 • 2)

  பைத்தானில் உள்ள பல்வேறு செயற்குறிகள் யாவை?

 • 3)

  எக்ஸ்போனைட் தரவு பற்றி குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  பைத்தான் பதிப்பில் IDLEன் பயன் யாது?

 • 5)

  பைத்தான் ஷெலின் ஊடாடும் முறைமை ஒரு எளிய முறை கால்குலேட்டரை போல் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்? 

12th கணினி அறிவியல் - நெறிமுறையின் யுக்திகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Algorithmic Strategies Two Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  போலிக் குறிமுறை வரையறை.

 • 2)

  நெறிமுறையாளர் என்பவர் யார்?

 • 3)

  வரிசையாக்கம் என்றால் என்ன?

 • 4)

  நெறிமுறை பகுப்பாய்வு மற்றும் செயல்திறன் மதிப்பீடுகளை எத்தனை கட்டங்களாக பிரிக்கலாம்? விளக்குக

 • 5)

  நெறிமுறையின் செயல்திறனை தீர்மானிக்கும் இரண்டு காரணிகள் யாவை?

12th கணினி அறிவியல் - வரையெல்லை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Scoping Two Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  மாறிகளுக்கு எதற்காக வரையெல்லை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்? காரணம் கூறுக?

 • 2)

  மேப்பிங் என்றால் என்ன?

 • 3)

  Namespaces சிறுகுறிப்பு வரைக?

 • 4)

  private மற்றும் protected அணுகியல்புகளை பைத்தான் எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது.

 • 5)

  மாறிகளை என்றால் என்ன?

12th கணினி அறிவியல் - தரவு அருவமாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Data Abstraction Two Marks Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  தரவு அருவமாக்கம் வகை என்றால் என்ன?

 • 2)

  Pair என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 3)

  Tuple என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 4)

  பின்வரும் கூற்றுகளில் எது ஆக்கி மற்றும் செலக்டார் என்று கண்டறியவும்.
  (i) தகவல்களை தரவு வகையிலிருந்து பெறுவதற்கு பயன்படும் செயற்கூறு
  (ii) அருவமாக்கம் தரவு வகையை கட்டமைக்க பயன்படும் செயற்கூறு 

 • 5)

  தரவு அருவமாக்கினை ஸ்திரமுடன் எவற்றை கொண்டு உருவாக்கப்படும்?

12th கணினி அறிவியல் - செயற்கூறு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Computer Science - Function Two Mark Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  துணைநிரல் என்றால் என்ன?

 • 2)

  நிரலாக்க மொழியைப் பொறுத்து செயற்கூறுவை வரையறுக்கவும்.

 • 3)

  X: = (78) இதன் மூலம் அறிவது என்ன?

 • 4)

  இடைமுகத்தையும், செயல்படுத்தலையும் வேறுபடுத்துக.

 • 5)

  செயற்கூறு என்பது யாது?

12th கணினி அறிவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science - Term 1 Five Mark Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் நிரலில்
  let rec gcd a b : =
  if b < > 0 then gcd b (a mod b) else return a
  அ) செயற்கூறுவின் பெயர்
  ஆ) தற்சுழலி செயற்கூறு கூற்று
  இ) அளபுருக்கள் கொண்ட மாறியின் பெயர்
  ஈ) செயற்கூறுவை தற்சுழற்சிக்கு அழைக்கும் கூறு
  உ)  தற்சுழற்சியை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் கூற்று ஆகியவற்றை எழுதுக

 • 2)

  List என்றால் என்ன? ஏன List, Pairs என்று அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 • 3)

  தொகுதிகளின் ஐந்து பண்பியல்புகளை எடுத்துக?

 • 4)

  நெறிமுறையின் பண்பியல்புகளை விவரி

 • 5)

  input ( ) மற்றும் output( ) செயற்கூறுகள் பற்றி விளக்கு

12th கணினி அறிவியல் காலாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science Quarterly Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

 • 2)

  பின்வரும் எந்த அலகு ஒரு பெரிய குறிமுறை கட்டமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது பலவகை உள்ளீடகளான மாறிகள் மற்றும் கோவைகளின் மீது செயல்பட்டு நிலையான வெளியீட்டைத் தருகிறது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எது இனக்குழுவால் உருவாக்கப்பட்ட சான்றுரு ஆகும்?

 • 5)

  தன்னைத் தானே அழைத்துக் கொள்ளும் செயற்கூறு என்பது ______.

12th கணினி அறிவியல் - தரவுக் காட்சிப்படுத்துதல்: PYPLOT பயன்படுத்தி - கோட்டு வரைபடம், வட்ட வரைபடம் மற்றும் பட்டை வரைபடம் உருவாக்குதல் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Data Visualization Using Pyplot: Line Chart, Pie Chart And Bar Chart Book B - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  2D வரைபடத்தை உருவாக்க பயன்படும் பைத்தான் தொகுப்பு எது?

 • 2)

  பின்வரும் குறியீட்டை படிக்கவும், இந்த குறியீட்டின் நோக்கத்தை கண்டறிந்து பின்வரும் சரியான தேர்வை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts > pip list

 • 3)

  பின்வரும் குறியீட்டை படிக்கவும்
  (அ) import matplotlib.pyplot as plt
  (ஆ) plt.plot(3, 2)
  (இ) plt.show( )
  மேலே காணும் குறியீட்டின் வெளியீட்டை கண்டறியவும்.

 • 4)

  பின்வரும் குறிப்புகளைப் படித்து சரியான விளக்கப்படத்தை கண்டறியவும்
  Hint 1: இந்த விளக்கப்படம் கால இடைவெளியை காட்டிலும் தரவுகளின் மாற்றத்தை காட்சிப்படுத்தும்.
  Hint 2: இவ்வகை விளக்கப்படத்தில் காலவரிசைப்படி கோடுகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

 • 5)

  பின்வரும் கூற்றை படித்து, வட்ட வரைபடத்திற்காக சரியான தேர்வை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  கூற்று A: plt.pie( ) செயற்கூற்றை பயன்படுத்தி Matplotlibல் வட்ட வரைப்படம் வரையலாம்.
  கூற்று B: autopct அளபுரு பைத்தான் சரம் வடிவமைப்பை பயன்படுத்தி சதவீத மதிப்பை காட்டும்.

12th கணினி அறிவியல் - SQL மூலம் தரவுகளைக் கையாளுதல் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Data Manipulation Through SQL Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  SQLite எந்த தரவுத்தள அமைப்பைச் சார்ந்தது?

 • 2)

  பின்வரும் எந்த கட்டுப்பட்டு அமைப்பு தரவுத்தளத்திலிருந்து பதிவுகளைப் பெற்றுத்தர பயன்படுகிறது?

 • 3)

  பின்வரும் எது முதன்மை அட்டவணை?

 • 4)

  SQL- ல் மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் கூற்று ஏது?

 • 5)

  பின்வரும் எந்த துணை நிலைக்கூற்று நகல்களைத் தவிர்க்கும்?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தானில் C++ நிரல்களை இறக்கம் செய்தல் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Importing C++ Programs In Python Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது Scripting மொழி அல்ல?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எது உங்கள் குறிமுறையை தனித்தனி பகுதிகளாக பிரித்தெடுப்பதற்கான மென்பொருள் வடிவமைப்பு தொழில்நுட்பம்?

 • 3)

  நீங்கள் விண்டோஸ் இயக்க முறைமையுடன் தொடர்பு கொள்ள எந்த கூறுநிலை அனுமதிக்கிறது?

 • 4)

  சரங்களை எந்த மாதிரியாக பிரிக்கும்பொழுது பிழையின்றி அமைந்தால், getopt(  ) வெற்றி அணியை திருப்பி அனுப்பும்?

 • 5)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உரை, எண்கள், படங்கள் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த தரவுகளை செயலாக்கப் பயன்படும்?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Python And CSV Files Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  CSV கோப்பானது பின்வருவனவற்றுள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டுள்ளது ......

 • 2)

  பின்வருவற்றுள் எந்த செயற்கூறானது CSV கோப்பினில் பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்ய பைத்தானால் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆகும்?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் CSV செயற்கூறில் writer( ) முறையால் வழங்கப்பட்டுள்ள வரிமுறிப்பான் எது?

 • 4)

  Dictionary தரவுகளை குறிக்க இவற்றுள் எது ஒரு பொருளை உருவாக்குகின்றது?

 • 5)

  test.csv என்ற கோப்பில் பின்வரும் நிரல் என்ன விவரத்தை எழுதும்.
  import csv
  D = [['Exam'],['Quarterly'],['Halfyearly']]
  csv.register_dialect('M',lineterminator = '\n')
  with open('c:\pyprg\ch13\line2.csv', 'w') as f:
  wr = csv.writer(f,dialect='M')
  wr.writerows(D)
  f.close()

12th கணினி அறிவியல் - வினவல் அமைப்பு மொழி Book Back Questions ( 12th Computer Science - Structured Query Language Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  எந்த கட்டளை அட்டவணை வடிவமைப்பை உருவாக்குதல், உறவுநிலை நீக்குதல் மற்றும் உறவுநிலை திட்ட வடிவமைப்பை மாற்றுதல் போன்ற செயற்பாடுகளுக்கான வரையறைகளை வழங்குகிறது?

 • 2)

  எந்த கட்டளை அட்டவணையின் வடிவமைப்பை மாற்றி அமைக்க அனுமதிக்கிறது?

 • 3)

  அட்டவணையை நீக்க பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டளை

 • 4)

  வினவல்களை உருவாக்க பயன்படுவது

 • 5)

  ஒரு தரவுத்தளத்தில் உள்ள தரவை வரிசையாக்கம் பயன்படும் clause

12th கணினி அறிவியல் - தரவுத்தள கருத்துருக்கள் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Database Concepts Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  DBMS-ன் விரிவாக்கம்?

 • 2)

  உறவுநிலை தரவுத்தளத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது RDBMS?

 • 4)

  ஒரு tuple என்பது

 • 5)

  ER மாதிரியை உருவாக்கியவர் யார்?

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Python Classes And Objects Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எவை பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் முக்கிய அம்சம் ஆகும்?

 • 2)

  private இனக்குழு மாறியின் முன்னொட்டு எது

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த இனக்குழு அறிவிப்பு சரியானது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எது private இனக்குழு மாறி?

 • 5)

  பொருளை உருவாக்கும் செயல்முறை எது:

12th கணினி அறிவியல் - Lists, Tuples, Sets மற்றும் Dictionary தொகுப்பு தரவினங்கள் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Lists, Tuples, Sets And Dictionary Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  தரவினத் தொகுதியின் தொடர்பில்லாத ஒன்றைத் தேர்வு செய்க

 • 2)

  பைத்தானில் type( ) செயற்கூறின் பயன் என்ன?

 • 3)

  SetA = {3,6,9}, setB = {1,3,9}.  எனில், பின்வரும் நிரலின் வெளியீடு என்ன?
  print(setA|setB)

 • 4)

  பின்வரும் எந்த set செயல்பாடு, இரண்டு set - களுக்கும் பொதுவான உறுப்புகள் நீங்கலாக மற்ற அனைத்து உறுப்புகளையும் உள்ளடக்கியது?

 • 5)

  பைத்தான், Dictionary - ல் திறவுகோல்கள் எதனால் குறிப்பிடப்படுகின்றன

12th கணினி அறிவியல் - சரங்கள் மற்றும் சரங்களைக் கையாளுதல் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Strings And String Manipulations Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள்  எது கீழ்கண்ட பைத்தான் நிரலுக்கான வெளியீடாகும்?
  str1="TamilNadu"
  print(str1[::-1])

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எது சரத்தினை துண்டாக்கும் (Slicling) செயற்குறியாகும்?

 • 3)

  stride என்பது பின்வருவற்றுள் எதை குறிக்கும்?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்தச் குறியீடு format( ) செயற்கூற்றுடன் பயன்படும் பதிலீடு குறியீடாகும்?

 • 5)

  சரத்தின் கீழ்ஒட்டானது:

12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் செயற்கூறுகள் Book Back Questions ( 12th Computer Science - Python: Variables And Operators Model Questions Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டு, பெயரிடப்பட்ட குறிமுறையின் தொகுதி

 • 2)

  செயற்கூறு வரையறையில் பின்வரும் எந்த குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 3)

  பின்வரும் கூற்றுகளைப் படித்து, சரியான கூறுகளைத் தேர்ந்து எடுக்கவும்.
  (I) பைத்தானில், செயற்கூறை வரையறுக்கும் போது குறிப்பிட்ட தரவு வகைகளைக் குறிப்பிடத் தேவையில்லை.
  (II) பைத்தான் சிறப்புச் சொற்களைச் செயற்கூறின் பெயராகப் பயன்படுத்தலாம்.

 • 4)

  கொடுக்கப்பட்ட கூற்றை வெற்றிகரமாக நிறை வேற்றுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு
  if ____ : print(x, " is a leap year")

 • 5)

  testpython() செயற்கூறைவரையறுக்க பின்வரும் எந்த சிறப்புச் சொல் பயன்படுகிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Control Structures Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானில் எத்தனை முக்கியமான கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு உள்ளன?

 • 2)

  பைத்தான் நிரலின் எது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது?

 • 3)

  எதுமிகவும் சுலபமான மடக்கு எது?

 • 4)

  பின்வரும் குறிமுறையின் வெளியீடு என்ன?
  T = 1
  while T:
  print(True)
  break

 • 5)

  பின்வருவனவற்றில் எது jumb கூற்று கிடையாது?

12th Standard கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Python -Variables and Operators Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானை உருவாக்கியவர் யார்

 • 2)

  பின்வரும் எந்த சாவி சேர்மானம் ஓர் புதிய பைத்தான் நிரலை உருவாக்கப்பயன்படுகிறது.

 • 3)

  எந்த குறி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளை ஒற்றை வரியில் அச்சிடும்

 • 4)

  எந்த செயற்குறியை ஒப்பிட்டு செயற்குறி என்று அழைக்கப்படடுகிறது?

 • 5)

  எந்த செயற்குறி நிபந்தனை செயற்குறி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் - நெறிமுறையின் யுக்திகள் Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Algorithmic Strategies Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  எந்த சொல் பெர்ஷிய கணிதமேதை அபு ஜாஃபர் முகமது இபின்  ஐமூசா அல் கௌரவரிஸ்மி பெயரில் இருந்து வந்தது?

 • 2)

  நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட இரண்டு முக்கிய அளவீடுகள் யாவை?

 • 3)

  பின்வருவானவற்றுள் எது நிலையான வரிசையாக்க நெறிமுறை அல்ல?

 • 4)

  \(\Theta \) என்ற குறியீடு asymptotic மதிப்பீட்டில் எதைக் குறிக்கிறது?

 • 5)

  இயங்கு நிரலாக்கத்தில், ஏற்கனவே கணக்கீடு செய்த மதிப்புகளை சேமிக்கு யுக்தியை இவ்வாறு அழைக்கலாம்,

12th Standard கணினி அறிவியல் - வரையெல்லை Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Scoping Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பகுதியின் அணுகியல்பை மற்றொரு பகுதிக்கு குறிப்பதாகும்? 

 • 2)

  எது மாறியின் பெயரை பொருளுடன் மேப்பிங் செய்தவற்றிக்கான இடம் ஆகும்.

 • 3)

  எது கணினி சூழலில் உள்ள வளங்களை யார் பார்வையிட மற்றும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை வரைமுறைப்படுத்தும் ஓரு பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பமாகும்.

 • 4)

  எந்த இனக்குழுவின் உறுப்புகளை இனக்குழுவின் உள்ளே மட்டும்தான் கையாள முடியும்.

 • 5)

  எது வரையறுக்கப்பட்ட இனக்குழு மற்றும் அதன் துணை இனக்குழுக்களால் அணுகப்படும் உறுப்புகள் ஆகும்.

12th Standard கணினி அறிவியல் - தரவு அருவமாக்கம் Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Data Abstraction Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவமைக்கப் பயன்படுகிறது?

 • 2)

  வரிசைப்படுத்தப்பட்ட உருப்புகளை மாற்றக்கூடிய தரவு கட்டமைப்பு 

 • 3)

  உருவமைப்பு அறியப்படாத தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 4)

  பினவருவனவற்றில் எது பல் உருப்பு பொருளின் பல்வேறு பகுதிகளை பெயரிட அனுமதிக்க்கிறது?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றில் எது கோவைகளை சதுர அடைப்புக்குறிக்குள் வைத்து உருவவமைக்கிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் - செயற்கூறு Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Function Book Back Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

 • 2)

  பின்வரும் எது தனித்தன்மையான தொடரியல் தொகுதிகளைக் கொண்டதாகும்?

 • 3)

  செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 4)

  பின்வரும் எது இடைமுகத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறது?

 • 5)

  அளப்புருக்களை அனுப்பும் போது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

12th Standard கணினி அறிவியல் பைத்தான் செயற்கூறுகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard Computer Science Python functions One Marks Question And answer ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டு, பெயரிடப்பட்ட குறிமுறையின் தொகுதி

 • 2)

  தன்னைத்தானே அழைத்துக் கொள்ளும் செயற்கூறை இவ்வாறு அழைப்பர்.

 • 3)

  எந்த செயற்கூறு பெயரில்லா செயற்கூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது?

 • 4)

  செயற்கூறு தொகுதியை எந்த சிறப்புச்சொல் தொடங்கிவைக்கிறது?

 • 5)

  எந்த சிறப்புச்சொல் செயற்கூறு தொகுதியை முடித்து வைக்கிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 12th Standard Computer Science Control Structures One Marks Question And Answer ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானில் எத்தனை முக்கியமான கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு உள்ளன?

 • 2)

  elif என்பதன் விரிவாக்கம்

 • 3)

  பைத்தான் நிரலின் எது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது?

 • 4)

  எந்த கூற்று பொதுவாக இட ஒதுக்கீட்டிற்காகப் பயன்படுகிறது?

 • 5)

  if கூற்றின் நிபந்தனை பின்வரும் எந்த வடிவில் இருக்க வேண்டும்

12th Standard கணினி அறிவியல் பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard Computer Science Python -Variables and Operators One Marks Question And Answer ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானை உருவாக்கியவர் யார்

 • 2)

  இவற்றுள் எந்த தூண்டு குறி நிரல் பரப்பி கட்டளைகளை ஏற்று கொள்ள தயார் நிலையில் இருப்பதை குறிக்கிறது?

 • 3)

  பின்வரும் எந்த சாவி சேர்மானம் ஓர் புதிய பைத்தான் நிரலை உருவாக்கப்பயன்படுகிறது.

 • 4)

  பின்வரும் எந்த குறியுறு பைதான் நிழலில் குறிப்புகளை உள்ளீடு செய்ய பயன்படுகிறது?

 • 5)

  எந்த குறி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளை ஒற்றை வரியில் அச்சிடும்

12th கணினி அறிவியல் Chapter 4 நெறிமுறையின் யுக்திகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Computer Science Chapter 4 Algorithmic Strategies One Mark Question with Answer ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  எந்த சொல் பெர்ஷிய கணிதமேதை அபு ஜாஃபர் முகமது இபின்  ஐமூசா அல் கௌரவரிஸ்மி பெயரில் இருந்து வந்தது?

 • 2)

  பின்வரும் வரிசையாக்க நெறிமுறைக்கு குறைந்த எண்ணிக்கையிலான இடமாற்றம் தேவைப்பாடும்?

 • 3)

  நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட இரண்டு முக்கிய அளவீடுகள் யாவை?

 • 4)

  வரிசைமுறை தேடல் நெறிமுறையின் சிக்கல்தன்மை எது ?

 • 5)

  பின்வரும் வரிசையாக்க நெறிமுறையில் எது மிகவும் குறைவான மோசமான சிக்கல் தன்மையை உடையது?

12th கணினி அறிவியல் வரையெல்லை ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science Scoping One Marks Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பகுதியின் அணுகியல்பை மற்றொரு பகுதிக்கு குறிப்பதாகும்? 

 • 2)

  மாறியின் பெயரை ஒரு பொருளுடன் பிணைக்கும் செயல்முறையை என்னவென்று அழைக்கப்படும்?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது நிரலாக்க மொழியில் மாறியையும் பொருளையும் மேப் செய்யப் பயன்படுகிறது?

 • 4)

  எது மாறியின் பெயரை பொருளுடன் மேப்பிங் செய்தவற்றிக்கான இடம் ஆகும்.

 • 5)

  எந்த வரையெல்லை நட்பு செயற்கூறில் வரையறுக்கப்படும் மாறிகளைக் குறிக்கும்?

12th கணினி அறிவியல் Chapter 2 தரவு அருவமாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science Chapter 2 Data Abstraction One Marks Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவமைக்கப் பயன்படுகிறது?

 • 2)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு தரவு வகையில் இருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்கும்?

 • 3)

  வரிசைப்படுத்தப்பட்ட உருப்புகளை மாற்றக்கூடிய தரவு கட்டமைப்பு 

 • 4)

  மாற்ற செய்ய முடியாத பொருளின் தொடர் வரிசை

 • 5)

  உருவமைப்பு அறியப்பட்ட தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 1 செயற்கூறு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 1 Function One Marks Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

 • 2)

  பின்வரும் எந்த அலகு ஒரு பெரிய குறிமுறை கட்டமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது?

 • 3)

  பின்வரும் எது தனித்தன்மையான தொடரியல் தொகுதிகளைக் கொண்டதாகும்?

 • 4)

  செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 5)

  செயற்கூறு வரையறைக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 9 Lists, Tuples, Sets மற்றும் Dictionary தொகுப்பு தரவினங்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 9 Lists, Tuples, Sets and Dictionary Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  தரவினத் தொகுதியின் தொடர்பில்லாத ஒன்றைத் தேர்வு செய்க

 • 2)

  If List  =[10,20,30,40,50] எனில் List[2] = 35 ன் விடை

 • 3)

  பின்வரும் எந்த பைத்தான் செயற்கூறு ஏற்கனவே உள்ள List - ல் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்புகளை சேர்க்கப் பயன்படுகிறது?

 • 4)

  பைத்தானில் type( ) செயற்கூறின் பயன் என்ன?

 • 5)

  பைத்தான், Dictionary - ல் திறவுகோல்கள் எதனால் குறிப்பிடப்படுகின்றன

12th கணினி அறிவியல் சரங்கள் மற்றும் சரங்களைக் கையாளுதல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science Strings And String Manipulations Model Questions ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவவற்றுள் எது சரங்களை இணைக்க பயன்படும் செயற்குறியாகும்?

 • 2)

  பைத்தானில் சரங்களானது:

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது சரத்தினை துண்டாக்கும் (Slicling) செயற்குறியாகும்?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்தச் குறியீடு format( ) செயற்கூற்றுடன் பயன்படும் பதிலீடு குறியீடாகும்?

 • 5)

  சரத்தின் கீழ்ஒட்டானது:

12th கணினி அறிவியல் Chapter 7 பைத்தான் செயற்கூறுகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Science Chapter 7 Python Functions Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டு, பெயரிடப்பட்ட குறிமுறையின் தொகுதி

 • 2)

  எந்த செயற்கூறு பெயரில்லா செயற்கூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  செயற்கூறுக்கு எந்த செயலுருபு சரியான இட வரிசையில் செயலுருப்புகளை அனுப்பும்?

 • 4)

  கொடுக்கப்பட்ட கூற்றை வெற்றிகரமாக நிறை வேற்றுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு
  if ____ : print(x, " is a leap year")

 • 5)

  testpython() செயற்கூறைவரையறுக்க பின்வரும் எந்த சிறப்புச் சொல் பயன்படுகிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Control Structures Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானில் எத்தனை முக்கியமான கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு உள்ளன?

 • 2)

  பைத்தான் நிரலின் எது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது?

 • 3)

  எந்த கூற்று பொதுவாக இட ஒதுக்கீட்டிற்காகப் பயன்படுகிறது?

 • 4)

  if கூற்றின் நிபந்தனை பின்வரும் எந்த வடிவில் இருக்க வேண்டும்

 • 5)

  பின்வருவனவற்றில் எது jumb கூற்று கிடையாது?

12th Standard கணினி அறிவியல் பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Python - Variables and Operators Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பைத்தானை உருவாக்கியவர் யார்

 • 2)

  பின்வரும் எது வில்லைகள் கிடையாது?

 • 3)

  எந்த செயற்குறியை ஒப்பிட்டு செயற்குறி என்று அழைக்கப்படடுகிறது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றில் எது தருக்க செயற்குறி கிடையாது?

 • 5)

  எந்த செயற்குறி நிபந்தனை செயற்குறி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் முதல் இடைத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science First Mid Term Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

 • 2)

  செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  ஒரே மாதிரியான அதே அளபுருக்களை செயற்கூறுவிக்கு அனுப்பினால் சரியான விடையைத் தரும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

 • 4)

  உருவமைப்பு அறியப்படாத தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றில் எது கோவைகளை சதுர அடைப்புக்குறிக்குள் வைத்து உருவவமைக்கிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 4 நெறிமுறையின் யுக்திகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 4 Algorithmic Strategies Model Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் வரிசையாக்க நெறிமுறைக்கு குறைந்த எண்ணிக்கையிலான இடமாற்றம் தேவைப்பாடும்?

 • 2)

  நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட இரண்டு முக்கிய அளவீடுகள் யாவை?

 • 3)

  வரிசைமுறை தேடல் நெறிமுறையின் சிக்கல்தன்மை எது ?

 • 4)

  \(\Theta \) என்ற குறியீடு asymptotic மதிப்பீட்டில் எதைக் குறிக்கிறது?

 • 5)

  இயங்கு நிரலாக்கத்தில், ஏற்கனவே கணக்கீடு செய்த மதிப்புகளை சேமிக்கு யுக்தியை இவ்வாறு அழைக்கலாம்,

12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 3 வரையெல்லை முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 3 Scoping Important Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பகுதியின் அணுகியல்பை மற்றொரு பகுதிக்கு குறிப்பதாகும்? 

 • 2)

  மாறியின் பெயரை ஒரு பொருளுடன் பிணைக்கும் செயல்முறையை என்னவென்று அழைக்கப்படும்?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது நிரலாக்க மொழியில் மாறியையும் பொருளையும் மேப் செய்யப் பயன்படுகிறது?

 • 4)

  எந்த இனக்குழுவின் உறுப்புகளை இனக்குழுவின் உள்ளே மட்டும்தான் கையாள முடியும்.

 • 5)

  எது வரையறுக்கப்பட்ட இனக்குழு மற்றும் அதன் துணை இனக்குழுக்களால் அணுகப்படும் உறுப்புகள் ஆகும்.

12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 2 தரவு அருவமாக்கம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 2 Data Abstraction Important Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவமைக்கப் பயன்படுகிறது?

 • 2)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு தரவு வகையில் இருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்கும்?

 • 3)

  வரிசைப்படுத்தப்பட்ட உருப்புகளை மாற்றக்கூடிய தரவு கட்டமைப்பு 

 • 4)

  உருவமைப்பு அறியப்பட்ட தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 5)

  உருவமைப்பு அறியப்படாத தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

12th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 1 செயற்கூறு முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Computer Science Chapter 1 Function Important Question Paper ) - by Shalini - Madurai View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

 • 2)

  பின்வரும் எந்த அலகு ஒரு பெரிய குறிமுறை கட்டமைப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது?

 • 3)

  பின்வரும் எது தனித்தன்மையான தொடரியல் தொகுதிகளைக் கொண்டதாகும்?

 • 4)

  செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 5)

  செயற்கூறு வரையறைக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் மாதிரி வினாத்தாள் - by KARTHIK.S.M View & Read

 • 1)

  பைத்தானை உருவாக்கியவர் யார்

 • 2)

  பின்வரும் எந்த சாவி சேர்மானம் ஓர் புதிய பைத்தான் நிரலை உருவாக்கப்பயன்படுகிறது.

 • 3)

  பின்வருவனவற்றில் எது பைத்தான் சிறப்புச் சொல் கிடையாது?

 • 4)

  எந்த செயற்குறியை ஒப்பிட்டு செயற்குறி என்று அழைக்கப்படடுகிறது?

 • 5)

  எந்த செயற்குறி நிபந்தனை செயற்குறி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

நெறிமுறையின் யுக்திகள் மாதிரி வினாத்தாள் - by KARTHIK.S.M View & Read

 • 1)

  எந்த சொல் பெர்ஷிய கணிதமேதை அபு ஜாஃபர் முகமது இபின்  ஐமூசா அல் கௌரவரிஸ்மி பெயரில் இருந்து வந்தது?

 • 2)

  நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட இரண்டு முக்கிய அளவீடுகள் யாவை?

 • 3)

  குமிழி வரிசையாக்கத்தின் மிகச் சிறந்த நிலையில் அதன் நேர சிக்கல்தன்மை

 • 4)

  ஓரு சிக்கல் துனைச் சிக்கல்களாக பிரித்து அதனை பல முறை பயன்படுத்தினால், அந்த சிக்கல் எந்த பண்பை பெரும்? 

 • 5)

  இயங்கு நிரலாக்கத்தில், ஏற்கனவே கணக்கீடு செய்த மதிப்புகளை சேமிக்கு யுக்தியை இவ்வாறு அழைக்கலாம்,

வரையெல்லை மாதிரி வினாத்தாள் - by KARTHIK.S.M View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பகுதியின் அணுகியல்பை மற்றொரு பகுதிக்கு குறிப்பதாகும்? 

 • 2)

  ஒரு கணிப்பொறி நிரலை பல துணையாக பிரிக்கும் செயல்முறையே என்னவென்று அழைக்கப்படும்.

 • 3)

  எது கணினி சூழலில் உள்ள வளங்களை யார் பார்வையிட மற்றும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை வரைமுறைப்படுத்தும் ஓரு பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பமாகும்.

 • 4)

  எந்த உறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியே இருந்தும் அணுக முடியும்?

 • 5)

  எது வரையறுக்கப்பட்ட இனக்குழு மற்றும் அதன் துணை இனக்குழுக்களால் அணுகப்படும் உறுப்புகள் ஆகும்.

தரவு அருவமாக்கம் மாதிரி வினாத்தாள் - by KARTHIK.S.M View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவமைக்கப் பயன்படுகிறது?

 • 2)

  உருவமைப்பு அறியப்பட்ட தரவு வகை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  இரு மதிப்புகளை ஒன்றாக பிணைப்பு எந்த வகை கருதப்படுகிறது. 

 • 4)

  பினவருவனவற்றில் எது பல் உருப்பு பொருளின் பல்வேறு பகுதிகளை பெயரிட அனுமதிக்க்கிறது?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றில் எது கோவைகளை சதுர அடைப்புக்குறிக்குள் வைத்து உருவவமைக்கிறது?

செயற்கூறு மாதிரி வினாத்தாள் - by KARTHIK.S.M View & Read

 • 1)

  ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைச் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குறிமுறையின் சிறிய பகுதியே

 • 2)

  செயற்கூறு வரையறையில் உள்ள மாறிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  தரவு வகை குறிப்பு எழுதும்போது, எது கட்டாயமாகிறது?

 • 4)

  ஒரே மாதிரியான அதே அளபுருக்களை செயற்கூறுவிக்கு அனுப்பினால் சரியான விடையைத் தரும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

 • 5)

  அளப்புருக்களை அனுப்பும் போது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயற்கூறு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?