" /> -->

விலங்கியல் - மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. பேசில்லரி சீதாபேதி மற்றும் அமீபிக் சீதபேதி ஒப்பீட்டு வேறுபடுத்துக..

 2. கீழ்க்காணும் அட்டவணையை நிறைவு செய்.

  நோய்கள் நோய்க்காரணி நோய்த்தொற்று இடம் அடைகாக்கும் காலம் 
  புட்டாளம்மை      
  சின்னம்மை      
  டெங்கு காய்ச்சல்      
 3. பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்புத்திறன் என்றால் என்ன?

 4. எவ்வாறு நாம் பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்புத்திறனை குறைக்க முடியும்?

 5. பன்றிக் காய்ச்சல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 6. பிளாஸ்மோடியத்தின் உகைனெட் எந்த நிலையில் காணப்படுகிறது?

 7. நம் உடலில் எப்பொழுது மலோயாவிற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.

 8. சுகாதாரம் என்பது என்ன?

 9. நோய்த் தடைகாப்பின் இரும் பெரும் பிரிவுகள் எவை?

 10. பெறப்பட்ட நோய்த்தடைக்காப்பு என்றால் என்ன?

 11. பெறப்பட்ட நோய்த்தடைக்காப்பின் சிறப்பு பண்புகள் எவை?

 12. நோய்த்தடைக்காப்பு மண்டலத்தில் லுயூக்கோ சைட்டுகளின் பங்கு என்ன?

 13. இம்யுனோகுளோபிலின் வினைகளின் வகைகள் யாவை?

 14. தடுப்பு மருந்துகளை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம்?

 15. ஒவ்வாமை என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard விலங்கியல் - மனித நலன் மற்றும் நோய்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Standard Zoology - Human Health And Diseases Two Marks Questions )

Write your Comment