" /> -->

விலங்கியல் - மனித இனப்பெருக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. ஸ்பெர்மியோஜெனிசில் மற்றும் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் – வேறுபடுத்துக

 2. புதிதாய் பிறந்த ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளில் கருவளர்ச்சியின் எந்நிலையில் இனச்செல் உருவாக்கம் நிகழ்கிறது?

 3. விரிவாக்கம் தருக.
  அ) FSH
  ஆ) LH
  இ) hCG
  ஈ) hPL

 4. தாய்சேய் இணைப்புத்திசு ஒரு நாளமில்லாச் சுரப்பித் திசு – நியாயப்படுத்து

 5. முதிர்ந்த விந்தணுவின் படம் வரைந்து பாகங்கள் குறி

 6. பெண் புற இனப்பெருக்க உறுப்பின் பகுதிகள் எவை?

 7. பெண்களின் எச்சுரப்பி, ஆண்களின் பல்போயூரித்ரல் சுரப்பிக்கு ஒப்பனாவை? விளக்குக.

 8. விந்து செல் வெளியேற்றம் (Spermitation) என்றால் என்ன?

 9. ஆண்ட்ரோஜன் இணைப்புத் புரதங்கள் பற்றிக் கூறு.

 10. மாதவிடாயைக் கையாளாத் தேவையான பொருட்கள் எவை?

 11. அண்டகத்தின் முதன்மைப் பணிகள் எப்போது நிரந்தரமாக நிறுத்தப்படுகிறது?

 12. கருவின் அக அடுக்களிருந்து உருவாகும் உறுப்புகள் எவை?

 13. மீசோவேரியம் - குறிப்பு வரைக.

 14. மனித செல்களில் மிகச்சிறியவை, மிகப்பெரியவை எவை?

 15. மனித உடலின் வலுவான தசைகளில், பெண்ணின் உடலில் உள்ளது எது ?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard விலங்கியல் - மனித இனப்பெருக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Standard Zoology - Human Reproduction Two Marks Questions )

Write your Comment