" /> -->

விலங்கியல் - மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த பாக்டீரியா பெருமளவில் உயிரிய-தீங்குயிர் கொல்லியாக பயன்படுகின்றது?

  (a)

  பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ்

  (b)

  பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ்

  (c)

  லாக்டோபேசில்லஸ் அசிடோபிலஸ்

  (d)

  ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் லாக்டிஸ்

 2. கீழ்கண்டவற்றுள் எது நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதலில் பங்கேற்பதில்லை?

  (a)

  சூடோமோனாஸ்

  (b)

  அசோட்டோபாக்டர் 

  (c)

  அனபீனா

  (d)

  நாஸ்டாக்

 3. கார்பன் டை ஆக்க்ஸைடை வெளியிடாத நிகழ்வினை தேர்ந்தெடு.

  (a)

  ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல் 

  (b)

  லாக்டேட் நொதித்தல் 

  (c)

  விலங்குகளில் நடைபெடைபெறும் காற்றுச் சுவாசம்

  (d)

  தாவரங்களில் நடைபெடைபெறும் காற்றுச் சுவாசம்

 4. கழிவு நீரை உயிரிய சுத்திகரிப்பு செய்வதன் நோக்கம் 

  (a)

  உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவையை குறைத்தல் 

  (b)

  உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவையை அதிகரித்தல் 

  (c)

  படிவாதலை அதிகரித்தல்

  (d)

  படிவதில்லை அதிகரித்தல்

 5. காற்றற்ற கசடு செரிப்பானில் உற்பத்தி செய்யப்படும் வாயுக்கள்

  (a)

  மீத்தேன், ஆக்சிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன்சல்பைடு

  (b)

  ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, மீத்தேன் மற்றும் சல்பர் டை ஆக்சைடு

  (c)

  ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, நைட்ரஜன் மற்றும் மீத்தேன் 

  (d)

  மீத்தேன், ஹைட்ரஜன் சல்பைடு மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு

 6. 3 x 2 = 6
 7. பால் எவ்வாறு தயிராக மாற்றப்படுகிறது? தயிர் உருவாகும் முறையினை விளக்குக.

 8. நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிரிய செயல்திறனுள்ள மூலக்கூறுகள் இரண்டினையும்,அவற்றின் பயன்களையும் கூறு.

 9. உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை(BOD) என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. மரபு மாற்றப்பட்ட பயிர்களில் கிரைஜீன்களின் (cry genes) பங்கினை விவரி.

 12. இயற்கை வேளாண்மையின் முக்கியப் பண்புகளை எழுதுக.

 13. உயிர் உரங்களாக நுண்ணுயிரிகளின் பங்கினை நியாயப்படுத்துக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. கீழ்கண்டவற்றிக்கு குறிப்பெழுதுக.அ )புரூயரின் ஈஸ்ட்
  ஆ) இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ்
  இ) நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன்கள்அ )புரூயரின் ஈஸ்ட்
  ஆ) இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ்
  இ) நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன்கள்அ )புரூயரின் ஈஸ்ட்
  ஆ) இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ்
  இ) நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன்கள்

 16. முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலைகழிவுநீர் சுத்திகரிப்பிற்கு இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th விலங்கியல் - மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் Book Back Questions ( 12th Zoology - Microbes In Human Welfare Book Back Questions )

Write your Comment