" /> -->

மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. மேலாண்மை என்பது ______ ன் செயல் ஆகும். 

  (a)

  மேலாளர் 

  (b)

  கீழ்ப்பணியாளர் 

  (c)

  மேற்பார்வையாளர் 

  (d)

  உயரதிகாரி 

 2. மேலாண்மை என்பது ஒரு ______ 

  (a)

  கலை 

  (b)

  கலை மற்றும் அறிவியல் 

  (c)

  அறிவியல் 

  (d)

  கலை அல்லது அறிவியல் 

 3. அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மை கோட்பாட்டை உருவாக்கி வளர்த்தவர் 

  (a)

  ஃபோயல்  

  (b)

  டேலர் 

  (c)

  மேயோ 

  (d)

  ஜேக்கப் 

 4. வேலையை பல்வேறு சிறு பணிகளாக பிரிப்பதை ______ என்பர். 

  (a)

  ஒழுங்கு 

  (b)

  பயன்பாடு 

  (c)

  வேலைப்பகிர்வு 

  (d)

  சமத்துவம் 

 5. பரந்த அளவு வீச்செல்லையில் அதிகாரப்படி நிலை மட்டங்களில் அளவு 

  (a)

  அதிகம் 

  (b)

  குறைவு 

  (c)

  பன்மடங்கு 

  (d)

  கூடுதல் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. மேலாண்மை என்றால் என்ன? 

 8. மேலாண்மைக் கருவிகளைப் பட்டியலிடுக. 

 9. மேலாளர் என்பவர் யார்? 

 10. 3 x 3 = 9
 11. மேலாண்மை வரைவிலக்கணம் தருக. 

 12. மேலாண்மை கலையா? அறிவியலா? 

 13. மேலாண்மையை நிர்வாகத்திலிருந்து வேறுபடுத்துக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. மேலாண்மைக்கு பீட்டர் டிரக்கரின் பங்களிப்பு யாது?

 16. மேலாண்மைச் செயல்முறைகளை விரிவாக விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் Chapter 1 மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Commerce Chapter 1 Principles of Management Important Question Paper )

Write your Comment