மேலாண்மை செயல்பாடுகள் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard 2019 TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 20
  3 x 1 = 3
 1. மேலாண்மையின் செயல்பாடுகளில் முதன்மையானது எது? 

  (a)

  புதுமைப்படுத்துதல் 

  (b)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

  (c)

  திட்டமிடுதல் 

  (d)

  முடிவெடுத்தல் 

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது முக்கிய செயல்பாடு அல்ல? 

  (a)

  முடிவெடுத்தல் 

  (b)

  திட்டமிடுதல் 

  (c)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

  (d)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

 3. வேலைப்பகிர்வு குழு வாரியாக அல்லது பிரிவு வாரியாக உள்ளது ________ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  ஒருங்கிணைத்தல் 

  (b)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

  (c)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

  (d)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

 4. 3 x 2 = 6
 5. திட்டமிடுதல் என்றால் என்ன? 

 6. பணியாளர்களை யாரால் கட்டுப்படுத்த முடியும்? 

 7. மேலாண்மையின் துணை செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக. 

 8. 2 x 3 = 6
 9. குறிப்பு வரைக i) ஒழுங்கமைத்தல் ii) பணிக்கமர்த்துதல் 

 10. முடிவெடுத்தல் முக்கியமென்று நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீர்கள்?

 11. 1 x 5 = 5
 12. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக. 

*****************************************

Reviews & Comments about மேலாண்மை செயல்பாடுகள் மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment