logo Images

Tamilnadu Class 10 , Class 11 , Class 12 Subjects

Question Banks Readily Available for the following Subjects. TamilNadu State Board Class 12th standard subject for all groups in both tamil and english medium. Class 10th Standard all subjects. [ except tamil and english subjects ]. Buy both medium and prepare same set of question paper with single click. Our Database includes CBSE Class 10 and Class 12 subjects.

11th Standard கணிதம் Tamil Medium

கணங்கள், தொடர்புகள் மற்றும் சார்புகள்

அறிமுகம்–கணங்கள்–கார்டீசியன் பெருக்கல்–மாறிலிகள், மாறிகள், இடைவெளிகள் மற்றும் அண்மைப்பகுதிகள்–தொடர்புகள்–சார்புகள்–உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி சார்புகளை வரைபடமாக்குதல்

4738Downloads

கணங்கள், தொடர்புகள் மற்றும் சார்புகள்

அறிமுகம்–கணங்கள்–கார்டீசியன் பெருக்கல்–மாறிலிகள், மாறிகள், இடைவெளிகள் மற்றும் அண்மைப்பகுதிகள்–தொடர்புகள்–சார்புகள்–உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி சார்புகளை வரைபடமாக்குதல்

4738Downloads

அடிப்படை இயற்கணிதம்

அறிமுகம்–மெய்யெண்களின் அமைப்பு–மட்டு மதிப்பு–நேரிய அசமன்பாடுகள்–இருபடிச் சார்புகள்–பல்லுறுப்புச் சார்புகள்–விகிதமுறுச் சார்புகள்–அடுக்குகளும் படி மூலங்களும்–மடக்கை–வாழ்க்கைச் சூழலில் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள்

2530Downloads

முக்கோணவியல்

அறிமுகம்–அடிப்படை முடிவுகளின் மீள் பார்வை–ஆரையன் அளவு–முக்கோணவியல் சார்புகளும் அதன் பண்புகளும்–முக்கோணங்களின் முற்றொருமைகள்–முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள்–முக்கோணத்தின் பண்புகள்–முக்கோணத்தின் பயன்பாடுகள்–நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்

1656Downloads

சேர்ப்பியல் மற்றும் கணிதத் தொகுத்தறிதல்

அறிமுகம்–எண்ணுதலின் அடிப்படை கொள்கைகள்–காரணீயப் பெருக்கம்–வரிசை மாற்றங்கள்–சேர்வுகள்–கணிதத் தொகுத்தறிதல்

5106Downloads

ஈருறுப்புத் தேற்றம், தொடர்முறைகள் மற்றும் தொடர்கள்

அறிமுகம்–ஈருறுப்புத் தேற்றம்–ஈருறுப்புத் தேற்றத்தின் குறிப்பிட்ட வகைகள்–முடிவுறு தொடர்முறைகள்–முடிவுறு தொடர்கள்–முடிவுறா தொடர்முறைகள் மற்றும் தொடர்கள்

6440Downloads

இருபரிமாண பகுமுறை வடிவியல்

அறிமுகம்–ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதை–நேர்க்கோடுகள்–இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்–இரட்டை நேர்க்கோடுகள்

3404Downloads

open-book

Start working Faster today