" /> -->

மின்னோட்டவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 16
  8 x 2 = 16
 1. மின்னோட்டத்தின் அலகை வரையறு.

 2. ஒரு கடத்தியின் அளவை தடிமனாக்கினால் அதன்மின் தடையின் மதிப்பு என்னவாகும்?

 3. மின்னிழை விளக்குகளில் டங்ஸ்டன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் மின் உருகி இழையாக அதனை பயன்படுத்துவதில்லை. ஏன்?

 4. மின்னோட்டத்தின் வெப்பவிளைவை பயன்படுத்தி செயல்படும் இரண்டு மின்சாதனங்கள் பெயரினை கூறு.

 5. மின்கூறுகள் யாவை?

 6. ஒரு கடத்தியில் மின்னோட்டம் எவ்வாறு பாயும்?

 7. LED பயன்படும் சில சாதனங்களைக் கூறு.

 8. கடத்தி-காப்பான் --வேறுபடுத்துக. 

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - மின்னோட்டவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 10th Science - Electricity Two Marks Questions )

Write your Comment