மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. நாடு வருமானம் அளவிடுவது 

  (a)

  பணத்தின் மொத்தமதிப்பு 

  (b)

  உற்பத்தியாளர் பண்டத்தின் மொத்த மதிப்பு 

  (c)

  நுகர்வு பண்டத்தின் மொத்த மதிப்பு 

  (d)

  பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு 

 2. வேளாண் பண்டங்களின் உற்பத்தியில் இந்தியா ______ அதிகமாக உற்பத்தியாளர் ஆகும்.

  (a)

  1 வது 

  (b)

  3 வது 

  (c)

  4 வது 

  (d)

  2 வது 

 3. இந்தியாவில் பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் _______ ஆண்டுகள் ஆகும்.

  (a)

  65

  (b)

  60

  (c)

  70

  (d)

  55

 4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது வர்த்தக கொள்கை 

  (a)

  நீர்ப்பாசன கொள்கை 

  (b)

  இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கொள்கை 

  (c)

  நில சீர்திருத்தக் கொள்கை 

  (d)

  கூலிக் கொள்கை 

 5. இந்திய பொருளாதாரம் என்பது 

  (a)

  வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் 

  (b)

  தோன்றும் பொருளாதாரம் 

  (c)

  இணை பொருளாதாரம் 

  (d)

  அனைத்தும் சரி

 6. 5 x 1 = 5
 7. இரண்டாம் துறையை வேறுவிதமான ________ துறை என அழைக்கலாம்.

  ()

  தொழில் 

 8. இந்தியா பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி இயந்திரம் _________ துறையாகும்.

  ()

  தொழில் 

 9. இந்தியா உலகத்தில் ________ மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் ஆகும்.

  ()

  ஆறாவது 

 10. இந்தியா உலகத்தில் ______ மிக வேகமாக வளரும் நாடாகும்.

  ()

  ஐந்தாவது 

 11. GDP யின் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பெற நவீன மயமாக்கத்துடன் கூடிய விரைவான தொழிமயமாக்கல் என்று ________ கொள்கை கூறுகிறது.

  ()

          

 12. 3 x 2 = 6
 13. நாட்டு வருமானம்- வரையறு 

 14. GDPயின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

 15. மதிப்பு கூட்டுமுறையை எடுத்துக்காட்டுடன் வரையறு 

 16. 2 x 5 = 10
 17. GDP யில் பங்களிப்புள்ள துறைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதுக.

 18. இந்தியாவில் 2017ல் GDP யின் துறைவாரியான பங்களிப்பை கூறுக.

 19. 3 x 8 = 24
 20. நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடுவதற்கு தொடர்புடைய பல்வேறு கருத்துக்களை விவரி?

 21. GDP ஐ கணக்கிடும் முறைகள் யாவை? அவைகளை விவரி?

 22. வளர்ச்சி பாதையின் அடிப்படையில் GDP மற்றும் வேலை வாய்ப்பு பற்றி விவரி?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Social Science Gross Domestic Product And Its Growth: An Introduction Model Question Paper )

Write your Comment