" /> -->

தாவரவியல் - தாவரத் திசு வளர்ப்பு Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. தன்னழுத்தக்கலனைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வதற்கு ________ நிமிடங்கள் மற்றும் ________ வெப்பநிலையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

  (a)

  10 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 125o

  (b)

  15 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 121o

  (c)

  15 முதல் நிமிடங்கள் மற்றும் 125o

  (d)

  10 முதல் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 121o

 2. பின்வருவனவற்றில் சரியான கூற்று எது?

  (a)

  அகார் கடற்பாசியில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுவதில்லை

  (b)

  கேலஸ் வேறுபாடுறுதலை மேற்கொண்டு உடல்கருக்களை உற்பத்தி செய்கிறது

  (c)

  மெர்குரிக் புரோமைடைப் பயன்படுத்தி பிரிக்கூறுகளை புறப்பரப்பு நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது

  (d)

  வளர்ப்பு ஊடகத்தின் PH 5.0 முதல் 6.0

 3. வைரஸ் அற்ற தாவரங்கள் _______ இருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன.

  (a)

  உறுப்பு வளர்ப்பு 

  (b)

  ஆக்குத்திசு வளர்ப்பு 

  (c)

  புரோட்டோபிளாச வளர்ப்பு 

  (d)

  செல் வளர்ப்பு 

 4. பெருமளவில் உயிரி நேர்மை இழப்பைத் தடுப்பது 

  (a)

  உயிரிகாப்புரிமம் 

  (b)

  உயிரிஅறநெறி 

  (c)

  உயிரி பாதுகாப்பு 

  (d)

  உயிரி எரிபொருள் 

 5. தாவர திசு வளர்ப்பில் திடப்படுத்தும் காரணியாகப் பயன்படுத்தப்படுவது 

  (a)

  நிக்கோட்டினிக் அமிலம் 

  (b)

  கோபால்ட்டஸ் குளோரைடு 

  (c)

  EDTA 

  (d)

  அகார் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. வளர்ப்பு செயல்முறையின் போது, வளர்ப்பு ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியினை நீர் எவ்வாறு தவிர்ப்பாய்? நுண்ணுயிர்களை நீக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பமுறைகள் யாவை?

 8. செல் வளர்ப்பு நிலையில் உள்ள பல்வேறு படிநிலைகள் எழுதுக.

 9. "கருவுரு" பற்றி நீ அறிவது என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. தாவரங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள நுணப்பெருக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 12. தாவர திசு வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கொள்கைகளை விளக்குக.

 13. வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தை, பயன்படுத்தும் பொருள்களின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்? அதனை விளக்குக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. உறைகுளிர் பாதுகாப்பு பற்றி விளக்குக.

 16. செயற்கை விதை தயாரிப்பிற்கான நெறிமுறையை எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th தாவரவியல் - தாவரத் திசு வளர்ப்பு Book Back Questions ( 12th Botany - Plant Tissue Culture Book Back Questions )

Write your Comment