" /> -->

தொகை நுண்கணிதம் - I ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:20:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. \(\int { \frac { 1 }{ { x }^{ 3 } } dx } \)- ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(\frac { -3 }{ { x }^{ 2 } } +c\)

  (b)

  \(\frac { -1 }{ 2x^{ 2 } } +x\)

  (c)

  \(\frac { -1 }{ 3x^{ 2 } } +c\)

  (d)

  \(\frac { -2 }{ x^{ 2 } } +x\)

 2. \(\int { \frac { sin2x }{ 2sinx } } \)dx -ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  sinx+c

  (b)

  \(\frac{1}{2}\)sinx+c

  (c)

  cosx+c

  (d)

  \(\frac{1}{2}\)cosx+c

 3. \(\\ \int { \frac { sin5x-sinx }{ cos3x } } \)dx -ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  -cos2x+c

  (b)

  -cos2x+c

  (c)

  -\(\frac{1}{4}\)cos2x+c

  (d)

  -4cos2x+c

 4. \(\int { \sqrt { { e }^{ x } } dx } \)-ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(\sqrt { { e }^{ x } } +c\)

  (b)

  2\(\sqrt { { e }^{ x } } +c\)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \sqrt { { e }^{ x } } +c\)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 2\sqrt { { e }^{ x } } } +c\)

 5. \(\int { \frac { { e }^{ x } }{ { e }^{ x }+1 } } \)dx -ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(log\left| \frac { { e }^{ x } }{ { e }^{ x }+1 } \right| \)+c

  (b)

  \(log\left| \frac { { e }^{ x }+1 }{ { e }^{ x } } \right| \)+c

  (c)

  log|ex|+c

  (d)

  log|ex+1|+c

 6. \(\int { \frac { { 2x }^{ 3 } }{ 4+{ x }^{ 4 } } } \)dx-ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  log|4+x4|+c

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 2 } lof\left| 4+{ x }^{ 4 } \right| +c\)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 4 } lof\left| 4+{ x }^{ 4 } \right| +c\)

  (d)

  \(\left| \frac { 2{ x }^{ 3 } }{ 4+{ x }^{ 4 } } \right| +c\)

 7. \(\int { \frac { 2x+3 }{ \sqrt { { x }^{ 2 }+3x+2 } } } \)dx-ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(\sqrt { { x }^{ 2 }+3x+2 } +c\)

  (b)

  \(\quad 2\sqrt { { x }^{ 2 }+3x+2 } +c\)

  (c)

  \(log({ x }^{ 2 }+3x+2)+c\)

  (d)

  \(\quad \frac { 2 }{ 3 } { ({ x }^{ 2 }+3x+2) }^{ \frac { 3 }{ 2 } }+c\)

 8. \(\int _{ 2 }^{ 4 }{ \frac { dx }{ x } } \) -ன் மதிப்பு

  (a)

  log4

  (b)

  0

  (c)

  log2

  (d)

  log8

 9. \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ { x }^{ 3 }{ e }^{ { x }^{ 4 } } } dx\)

  (a)

  1

  (b)

  \(2\int _{ 0 }^{ 1 }{ { x }^{ 3 } } { e }^{ { x }^{ 4 } }dx\)

  (c)

  0

  (d)

  \({ e }^{ { x }^{ 4 } }\)

 10. \(\int _{ -\frac { \pi }{ 2 } }^{ \frac { \pi }{ 2 } }{ cosx } dx\)-ன் மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  2

  (c)

  1

  (d)

  4

 11. \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ f(x) } dx=1,\int _{ 0 }^{ 1 }{ f(x) } dx=a\) மற்றும் \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ x^{ 2 }f(xdx)= } a^{ 2 }\)\(\int _{ 0 }^{ 1 }{ (a-x)^{ 2 } } \) f(x )dx -ன் மதிப்பு

  (a)

  4a2

  (b)

  0

  (c)

  2a2

  (d)

  1

 12. \(\int _{ 0 }^{ 4 }{ \left( \sqrt { x } +\frac { 1 }{ \sqrt { x } } \right) } \)dx -ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { 20 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 21 }{ 3 } \)

  (c)

  \(\frac { 28 }{ 3 } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)

 13. காமா சார்புக்கான காரணிய அடிப்படையில் n =8 எனும்பொழுது \(\Gamma \\ \)(n) -ன் மதிப்பு

  (a)

  5040

  (b)

  5400

  (c)

  4500

  (d)

  5540

 14. \(\Gamma \)(1) - ன் மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  1

  (c)

  n

  (d)

  n!

 15. \(\int _{ 0 }^{ \infty }{ x^{ 4 }{ e }^{ -x } } dx\) - ன் மதிப்பு

  (a)

  12

  (b)

  4

  (c)

  4!

  (d)

  64

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகக் கணிதம் Chapter 2 தொகை நுண்கணிதம் - I ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Business Maths Chapter 2 Integral Calculus – I One Marks Model Question Paper )

Write your Comment